sociaal tarief

60.000 gezinnen hebben dankzij premie recht op sociaal tarief

60.000 gezinnen hebben dankzij premie recht op sociaal tarief

De sociale tariefpremie voorgesteld door de minister van Energie Tinne Van der Straeten zal deze zomer toegankelijk zijn. Het betreft een premie voor 60.000 gezinnen die geen toegang hebben tot het sociaal tarief omdat ze hun woning verwarmen via een collectieve installatie.

Momenteel zijn er gezinnen die recht hebben op het sociaal energietarief, maar het niet kunnen ontvangen omdat de woning niet is aangesloten op een individuele meter. Die ongelijkheid wil minister Van der Straeten met dit wetsvoorstel aanpakken. De door de minister voorgestelde tekst is tijdens de laatste plenaire zitting van de legislatuur in het Parlement gestemd. 

“Met dit voorstel corrigeren we een ongelijkheid voor zo’n 60.000 gezinnen die onder de radar van de stijgende energieprijzen zijn gebleven. Hoewel deze gezinnen op het hoogtepunt van de crisis het basispakket konden aanvragen, wilden we een structurele maatregel invoeren. Dat doen we nu met de sociaal tariefpremie." 

Voor de tweede helft van 2024 zorgt de premie volgens schattingen van de CREG voor een verlaging van 53 euro op de gasrekening en 82 euro op de elektriciteitsrekening. Het bedrag van de premie stijgt of daalt, afhankelijk van de energieprijzen. 

Op het hoogtepunt van de crisis heeft het sociaal tarief er grotendeels toe bijgedragen een sociaal bloedbad te voorkomen. “Ik denk dat de uitbreiding van het sociaal tarief tot 1 miljoen gezinnen één van de belangrijkste verwezenlijkingen is van deze regering. Uit onderzoek van de Nationale Bank en de CREG is gebleken dat het sociaal energietarief, zoals toegepast in België, zeer doeltreffende bescherming biedt voor de meest kwetsbare gezinnen, zeker op het hoogtepunt van de crisis toen de energieprijzen hoog waren”, aldus de minister van Energie. In 2022 was het sociaal energietarief goed voor een verlaging van 2.230 euro op de jaarafrekening bij een gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik. 

De wet zal op 1 augustus in werking treden, maar het recht op de premie gaat in vanaf 1 juli 2024. De FOD Economie zal instaan voor de organisatie van de verdeling van de premie. 


60 000 familles ont droit au tarif social grâce à la prime

La prime "tarif social énergie" proposée par la ministre de l'Energie sera disponible dès cet été. Il s’agit d’une réduction sur les factures d’énergie réservée aux 60.000 familles qui n'ont pas accès au tarif social parce qu'elles se chauffent via une installation collective. 

Il y aujourd’hui des familles qui, par leur situation, pourraient avoir droit au tarif social énergie mais, parce que leur habitation n’est pas reliée à un compteur individuel, ne peuvent pas y avoir accès. La proposition de la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten vise à corriger cette inégalité. Le texte proposé par la ministre a été voté au Parlement lors de la dernière séance plénière de la législature.  

"Avec cette proposition, nous corrigeons une inégalité pour environ 60 000 familles qui sont passées sous le radar de la hausse des prix de l'énergie. Bien que ces familles aient pu demander des primes énergétiques au plus fort de la crise, nous souhaitions mettre en place une mesure structurelle. C'est ce que nous faisons maintenant avec la prime tarif social." 

Pour le second semestre de l’année 2024 et selon les estimations de la CREG, la prime représente une réduction de 53 euros sur la facture de gaz et de 82 euros sur la facture d'électricité. Le montant de la prime évoluera, à la hausse ou à la baisse, en fonction des prix de l’énergie. 

Au plus fort de la crise, le tarif social a largement contribué à éviter un bain de sang social. "Je pense que le tarif social élargi à 1 million de famille fait partie des réalisations les plus importantes de ce gouvernement. Des études de la Banque nationale et de la CREG ont montré que le tarif social de l'énergie, tel qu'appliqué en Belgique, a protégé de manière très efficace les familles les plus vulnérables, certainement au plus fort de la crise alors que les prix de l’énergie atteignaient des sommets stratosphériques", déclare la ministre de l'Énergie. En 2022, le tarif social énergie a représenté, pour une consommation moyenne gaz et électricité, une réduction de 2.230 euros sur la facture annuelle.  

 La loi entrera en vigueur le 1er août, mais le droit à la prime de sécurité sociale sera effectif à partir du 1er juillet 2024. Le SPF Economie sera chargé d’organiser la distribution de la prime.  

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren