energiefactuur

“Europees prijsplafond verlaagt energiefactuur met 770 euro”

“Europees prijsplafond verlaagt energiefactuur met 770 euro”

Voor Energieminister Tinne Van der Straeten moet het prijsprobleem bij de bron worden aangepakt en hoogdringend Europees prijsplafond worden ingevoerd. Dat kan de energiefactuur met 770 euro per jaar voor een gezin verlichten. Op Europees niveau heeft het prijsplafond grootste impact maar ook op Belgisch prijsblokkering mag het niet langer worden uitgesloten.

De Europese energiemarkt faalt en moet dringend worden hervormd. De situatie is voor veel gezinnen en bedrijven niet langer houdbaar. Elektriciteit wordt even goedkoop geproduceerd als een jaar geleden maar wordt aan recordprijzen verkocht. Het huidige Europese systeem zorgt dat woekerwinsten worden gemaakt door energieproducenten. Door de energiemarkt te hervormen pakken we het probleem bij de bron aan en vermijden we exuberante overwinsten.

België neemt hierin het voortouw en heeft het Belgisch voorstel van Europees prijsplafond deze week reeds met de Europese Commissie besproken. Meer en meer landen, waaronder Duitsland, delen het Belgisch standpunt. Minister Van der Straeten wil dit tegen het einde van het jaar invoeren. “De tijd van praten is voorbij, nu moet er beslist worden. Er heerst een speculatiegolf en net zoals de beurs moet de handel kunnen worden opgeschort. De hervorming van de elektriciteitsmarkt moet er voor zorgen dat de gas- en elektriciteitsprijzen worden losgekoppeld en stopt met het "pay as clear"-principe. Dat zorgt er voor dat  duurste elektriciteitscentrale de prijs bepaalt voor alle anderen.”

“De tijd van praten is voorbij, nu moet er beslist worden."

Spanje heeft recent een plafond ingevoerd en betalen ongeveer 180 €/MWh voor elektriciteit. In België wordt momenteel elektriciteit verkocht aan prijzen rond 400€/MWh. Een verschil van 220€/MWh. Door de invoering van een Europees plafond betekent voor een gemiddeld gezin al snel 770 € per jaar minder. 

Juist omdat de markt niet werkt, maken elektriciteitsproducenten buitensporige winsten maken. Door de invoering van het Europees prijsplafond worden er niet langer overwinsten gemaakt en wordt het probleem bij de bron aangepakt. Energieminister Van der Straeten heeft de ambitie om bestaande overwinsten aan te pakken en in te zetten om energiefactuur te verlagen. Niet alleen van nucleaire producenten maar alle energievormen zoals oliebedrijven die zich verrijken op kap van gezinnen en bedrijven.

Ook op Belgisch niveau werkt minister bijkomend pakket aan steunmaatregelen uit. De federale regering heeft reeds enorme financiële inspanningen geleverd om de huishoudens te ondersteunen. 4 miljard euro via het uitgebreide sociale tarief, premies en vouchers, een verlaging van de BTW. Maar de beoogde effecten worden tenietgedaan door exploderende prijzen en beursspeculatie.

"Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat het uitgebreide sociale tarief het beste systeem op Europees niveau is om de meest kansarmen te beschermen. Een verlenging volgend jaar en plafonnering van sociaal tarief is noodzakelijk.”

Parallel met een hervorming van het energieprijsmechanisme zijn aanvullende specifieke steunmaatregelen nodig. "Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat het uitgebreide sociale tarief het beste systeem op Europees niveau is om de meest kansarmen te beschermen. Een verlenging volgend jaar en plafonnering van sociaal tarief is noodzakelijk.”

Steeds meer mensen die buiten het sociaal tarief vallen komen in de financiële problemen. De minister van Energie legt de basis voor een pakket aanvullende maatregelen. Op Europees niveau heeft het prijsplafond grootste impact maar ook Belgisch prijsblokkering behoort tot de mogelijkheden.

 


« Un plafonnement des prix au niveau européen peut réduire la facture énergétique de 770 euros »

Pour la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, le problème des prix doit être abordé à la source : un plafonnement des prix au niveau européen doit être mis en place. Cela peut réduire la facture énergétique de 770 euros par an pour une famille. Un gel des prix au niveau européen est la mesure qui a le plus grand impact. Mais un gel des prix ne peut être exclu au niveau belge.

Le marché européen de l’énergie ne fonctionne plus. Il doit être réformé de toute urgence. La situation n’est plus viable pour de nombreuses familles et entreprises. L’électricité est produite à un prix aussi bas qu’il y a un an, mais elle est vendue à des prix records. Le système européen actuel garantit que les producteurs d’énergie réalisent des profits exorbitants. En réformant le marché de l’énergie, nous nous attaquons au problème à la source et évitons la création de surprofits.

« Le temps de la discussion est terminé, maintenant nous devons décider.»

La Belgique a pris les devants dans ce domaine et la proposition belge a déjà été discutée avec la Commission cette semaine. De plus en plus de pays, dont l’Allemagne, partagent la position belge. La ministre Van der Straeten veut que la mesure soit introduite d’ici la fin de l’année. « Le temps de la discussion est terminé, maintenant nous devons décider. Il y a une vague de spéculation et, comme en bourse, il doit être possible de suspendre les transactions. Une réforme du marché de l’électricité devrait permettre un découplage des prix du gaz et de l’électricité et mettre fin avec le principe du « pay as clear », c’est-à-dire que c’est le prix est déterminé par le coût de production le plus cher.

L’Espagne a récemment introduit un plafond et paie environ 180 €/MWh pour l’électricité. En Belgique, l’électricité est actuellement vendue à des prix avoisinant les 400€/MWh. Une différence de 220 €/MWh. En introduisant un plafond européen, une famille moyenne peut facilement voir sa facture réduite de 770 € par an.

Précisément, c’est parce que le marché ne fonctionne pas, que les producteurs d’électricité font des profits excessifs. Avec l’introduction du plafonnement des prix européen, les profits excédentaires ne sont plus réalisés et le problème est traité à la source. La ministre de l’Énergie, Van der Straeten, a l’ambition de s’attaquer aux bénéfices excédentaires existants et de les utiliser pour réduire les factures d’énergie. On pense au nucléaire, mais il faut regarder toutes les formes d’énergie telles que les compagnies pétrolières qui s’enrichissent sur le dos des familles et des entreprises.

La ministre élabore également un paquet supplémentaire de mesures de soutien au niveau belge. Le gouvernement fédéral a déjà déployé d’énormes efforts financiers pour soutenir les ménages. 4 milliards d’euros grâce au taux social élargi, aux primes et chèques, à une réduction de la TVA. Mais les effets voulus avec ces aides sont effacés par l’explosion des prix et la spéculation boursière.

« Plusieurs études ont déjà montré que le tarif social élargi est le meilleur système au niveau européen pour protéger les plus défavorisés. Une prolongation l’année prochaine et un plafonnement du tarif social sont nécessaires. »

Parallèlement à une réforme du mécanisme de tarification de l’énergie, des mesures de soutien spécifiques supplémentaires sont nécessaires. « Plusieurs études ont déjà montré que le tarif social élargi est le meilleur système au niveau européen pour protéger les plus défavorisés. Une prolongation l’année prochaine et un plafonnement du tarif social sont nécessaires. »

Malheureusement, de plus en plus de gens qui n’ont pas accès au tarif social se retrouvent face à des difficultés pour payer leurs factures d’énergie. La ministre de l’Énergie jette les bases d’un ensemble de mesures supplémentaires. On le sait, c’est un plafonnement des prix au niveau européen qui aura le plus d’impact. Mais un gel des prix au niveau belge doit aussi être possible.

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren