energiefactuur

Akkoord voor afromen overwinsten bij energiebedrijven

Akkoord voor afromen overwinsten bij energiebedrijven

De commissie energie heeft drie wetsontwerpen van minister van Energie Tinne Van der Straeten om de overwinsten in de energiesector af te romen, goedgekeurd. De geheven bedragen zijn specifiek bedoeld om huishoudens te ondersteunen in het licht van de energiecrisis.  

Drie specifieke wetsvoorstellen werden in oktober goedgekeurd door de federale regering en werden deze week ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement: het eerste bepaalt de tijdelijke solidariteitsbijdrage van de aardoliesector, de tweede tekst, geïntegreerd in een programmawet, legt een crisisbijdrage van 300 miljoen op aan gasnetbeheerder Fluxys. Het derde deel van het drieluik voorziet in een plafond voor de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten.  

De opbrengsten worden voor 2022 en 2023 worden geschat op 3,5 miljard euro, inclusief de nucleaire rente. Gezien de extreme volatiliteit van de prijzen is dit een schatting. 

"Vandaag gaat het erom een oneerlijke situatie recht te zetten. In deze crisis zijn er grote winnaars, die meer verdienen dan ze ooit konden denken, en grote verliezers, onze huishoudens en bedrijven die geconfronteerd worden met facturen, hoger dan ze zich ooit konden voorstellen. We kiezen voor het kamp van huishoudens en bedrijven.” 

1. Solidariteitsbijdrage Fluxys

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de stromen van aardgas in Europa veranderd. Samen met de verplichting om de aardgasopslaginstallaties op Europees niveau te vullen heeft de netbeheerder enorme, uitzonderlijke inkomsten gegenereerd. Het doel van deze wet is het instellen van een solidariteitsbijdrage vanwege Fluxys om de federale staat de middelen te verschaffen om dringende maatregelen te nemen om de stijging van de energieprijzen, vooral in de aardgassector, te bestrijden : 300 miljoen wordt geheven via een solidariteitsbijdrage, de rest zal dienen om stabiele tarieven te garanderen en voor investeringen in het gasnetwerk in België.

2. Plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten

Het algemene principe is om 100% van de inkomsten boven de 130 euro per MWh te belasten. De heffing wordt toegepast in de periode die loopt van 1 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023.

Er is voorzien in een uitzondering voor producenten die variabele steun ontvangen afhankelijk van de elektriciteitsprijs (het plafond wordt bepaald volgens de volgende formule: minimaal 130€, of LCOE + 50 EUR met een maximum van 180€) en voor biomassa, biogas en afval, waarvoor een plafond van 180 EUR/MWh zal worden toegepast.

3. Tijdelijke solidariteitsbijdrage van de aardoliesector

De tijdelijke solidariteitsbijdrage geldt voor twee soorten ondernemingen.

In de eerste plaats geregistreerde aardoliemaatschappijen die actief zijn in de raffinagesector en die over raffinagecapaciteit in België beschikken. Het bedrag van de door deze maatschappijen te betalen bijdrage is vastgesteld op 6,9 euro per ton ruwe aardolie, ingevoerd tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.

Daarnaast is de bijdrage bestemd voor de geregistreerde aardoliemaatschappijen die, overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 februari 2019, voor het jaar 2022 als primaire deelnemers zijn gedefinieerd voor de producten diesel, gasolie en benzine. Het bedrag van de door deze bedrijven te betalen bijdrage is vastgesteld op 7,8 euro per kubieke meter product, tot verbruik uitgeslagen tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.

Het bedrag van de bijdrage wordt geraamd op in totaal 400 miljoen euro voor de eerste categorie ondernemingen en 200 miljoen euro voor de tweede categorie. Het voorontwerp van wet voorziet momenteel in de invoering van de bijdrage over de jaren 2022 en 2023.


Le Parlement a approuvé les 3 propositions de loi de la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten pour écrémer les surprofits réalisés dans le secteur de l’énergie. Les montants prélevés sont spécifiquement destinés à soutenir les ménages face à la crise des prix de l’énergie. 

Trois projets de loi spécifiques ont été approuvés en octobre par le gouvernement fédéral et sont soumis pour approbation au Parlement cette semaine: le premier fixe les règles d’une contribution de solidarité temporaire à charge du secteur pétrolier, le second texte, intégré dans une loi-programme, impose une contribution de crise de 300 millions au gestionnaire de réseau gazier Fluxys. Le troisième volet du triptyque prévoit plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d’électricité.  

Les bénéfices sont estimés à 3,5 milliards d’euros pour 2022 et 2023, en ce compris la rente nucléaire. Etant donné l’extrême volatilité des prix, il s’agit d’une estimation.  

« Il s’agit de corriger une situation injuste. Dans cette crise, il y a des grands gagnants, qui gagnent plus que ce qu’ils n’auraient jamais pensé gagner, et de grands perdants, les ménages et les entreprises confrontés à des factures qu’ils n’auraient jamais imaginées. Nous avons choisi le camps des ménages et des entreprises. »  

1. Cotisation de crise Fluxys - recettes supplémentaires en raison de la crise de l’énergie

À la suite de la guerre en Ukraine, les flux de gaz naturel en Europe ont changé. Avec l’obligation de remplir les installations de stockage de gaz naturel au niveau européen, le gestionnaire de réseau a généré des recettes énormes et exceptionnelles. L’objectif de cette loi est d’établir une contribution de solidarité de Fluxys pour donner à l’Etat fédéral les moyens de prendre des mesures urgentes pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie, en particulier dans le secteur du gaz naturel : 300 millions sont prélevés via une contribution de solidarité, le reste contribuera à garantir des tarifs stables et aux investissements dans le réseau de transport en Belgique.

2. Plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d’électricité

Le principe général est de taxer 100% des profits réalisés au-delà de 130 euros par MWh. La période d'application s'étend du 1er août 2022 au 30 juin 2023.

Une exception est prévue pour les producteurs qui bénéficient d’un soutien variable dépendant du prix de l’électricité (le plafond est déterminé selon la formule suivante : minimum 130€/MWh, ou le LCOE + 50 euros avec un maximum de 180 €/MWh) et pour la biomasse, le biogaz et les déchets, pour qui un plafond de 180 euros/MWh sera appliqué.

3. Contribution de solidarité dans le secteur pétrolier

La contribution de solidarité temporaire est à charge de deux types d’entreprises.

Premièrement, elle concerne les sociétés pétrolières enregistrées actives dans le secteur du raffinage et qui disposent de capacité de raffinage en Belgique. Le montant de la contribution à charge de ces sociétés est fixé à 6,9 euros par tonne de pétrole brut importé entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

Deuxièmement, la contribution vise les sociétés pétrolières enregistrée définies comme participants primaires pour l’année 2022, conformément à l’arrêté royal du 5 février 2019 pour les produits diesel, gasoil et essences. Le montant de la contribution à charge de ces sociétés est fixé à 7,8 euros par mètre cube de produits mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

Le montant de la contribution est estimé à un total de 400 millions d’euros, pour la première catégorie d’entreprises, et à un total de 200 millions d’euros pour la deuxième catégorie. L’avant-projet de loi prévoit actuellement que la contribution est instaurée pour les années 2022 et 2023.

 

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren