internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp Nimmermann, hebben een intentieverklaring ondertekend om de ontwikkeling van een hybride interconnectie tussen de windparken op zee van beide landen te onderzoeken. Dit initiatief heeft tot doel om de enorme hernieuwbare energiepotentie in hun zeeën te benutten en te verbinden, terwijl het bijdraagt aan een geïntegreerd netwerk in wind op zee in het gehele Noordzeebekken. 

Duitsland en België zijn fervente voorstanders van een ambitieuze groene energietransitie. De twee landen hebben herhaaldelijk bewezen dat ze in staat zijn om samen te werken om dit doel te bereiken. Concrete voorbeelden van deze samenwerking zijn de ALEGrO-interconnectie, de eerste directe elektrische verbinding tussen de twee landen, die sinds 2020 operationeel is, en waarvoor een opvolgingsproject gaande is. Andere voorbeelden zijn de geplande waterstofleiding tussen de twee landen en hun langdurige samenwerking in het kader van de energietransitie van de Noordzee. Bovendien zal Duitsland het stokje overnemen van België om de Noordzeetop over hernieuwbare energie in juni 2025 te organiseren. 

De twee landen hebben duidelijke en ambitieuze doelstellingen op het gebied van windenergie op zee vastgesteld. België streeft naar een capaciteit van 6 GW tegen 2030 en 8 GW tegen 2040, terwijl Duitsland ten minste 30 GW tegen 2030 en 70 GW tegen 2045 voorziet. Door hun krachten te bundelen, kunnen België en Duitsland niet alleen innovatie en vooruitgang in hernieuwbare energie stimuleren, maar ook de kosten van de energietransitie zo laag mogelijk houden en robuuste en veilige industriële waardeketens versterken. 

Om het hernieuwbare potentieel van de Noordzee optimaal te benutten, zijn de ministers overeengekomen om de realisatie van een hybride interconnectie te onderzoeken die de owindproductiecapaciteit op zee in een breder geïntegreerd netwerk verbindt. Ze hebben de Belgische en Duitse netbeheerders opdracht gegeven om de opties voor dit netwerkproject te onderzoeken, waarbij, indien nodig, andere landen en netbeheerders worden betrokken bij de evaluatie van het project. 

De betrokken administraties en de Belgische en Duitse netbeheerders zullen regelmatig de voortgang bespreken om tijdens de volgende Noordzeetop een eindrapport aan de ministers voor te leggen. Dit rapport moet informatie bevatten over de kosten en baten, de potentiële planning en eventuele obstakels die overwonnen moeten worden. 

Minister Van der Straeten en staatssecretaris Nimmermann hebben hun inzet herbevestigd om samen te werken aan de realisatie van deze visie, de ontwikkeling van hernieuwbare energie te bevorderen en van de Noordzee een grote duurzame elektriciteitscentrale te maken die groene stroom levert aan Europese burgers. 


La Belgique et l’Allemagne signent un protocole d’accord pour une interconnexion hybride entre les parcs éoliens en mer 

La ministre belge de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, et le secrétaire d'État allemand, Philipp Nimmermann, ont signé un protocole d’accord visant à explorer le développement d'une interconnexion hybride entre les parcs éoliens en mer des deux pays. Cette initiative ambitionne de tirer parti et de relier les vastes potentiels d'énergie renouvelable présents dans leurs mers, tout en contribuant à un réseau offshore intégré dans l'ensemble du bassin de la mer du Nord. 

L'Allemagne et la Belgique sont des fervents partisans d’une transition énergétique verte ambitieuse. Les deux pays ont maintes fois prouvé leur capacité à collaborer pour atteindre cet objectif. Des exemples concrets de cette collaboration sont l'interconnexion ALEGrO, la première connexion électrique directe entre les deux pays, opérationnelle depuis 2020, pour laquelle un projet de suivi est en cours. D'autres exemples incluent le pipeline d'hydrogène prévu entre les deux pays et leur coopération de longue date dans le cadre de la coopération énergétique des mers du Nord. En outre, l'Allemagne prendra la relève de la Belgique en organisant le sommet de la mer du Nord sur les énergies renouvelables offshore en juin 2025. 

Les deux pays ont identifié des objectifs clairs et ambitieux en matière d'éolien en mer. La Belgique vise une capacité de 6 GW d'ici 2030 et 8 GW d'ici 2040, tandis que l'Allemagne prévoit au moins 30 GW d'ici 2030 et 70 GW d'ici 2045. En unissant leurs forces, la Belgique et l'Allemagne peuvent non seulement stimuler l'innovation et les progrès dans les énergies renouvelables, mais aussi maintenir les coûts de la transition énergétique aussi bas que possible et renforcer des chaînes de valeur industrielles robustes et sécurisées. 

Pour exploiter au mieux le potentiel renouvelable de la mer du Nord, les ministres ont convenu d'explorer la réalisation d'une interconnexion hybride reliant la capacité de production éolienne offshore dans un réseau intégré plus vaste. Ils ont chargé les gestionnaires de réseaux de transport belges et allemands d'examiner les options pour ce projet de réseau, en incluant, si nécessaire, d'autres pays et gestionnaires de réseaux dans l'évaluation du projet. 

Les administrations concernées et les gestionnaires de réseaux de transport belges et allemands discuteront régulièrement des progrès réalisés afin de présenter un rapport final aux ministres lors du prochain sommet de la mer du Nord. Ce rapport devra inclure des informations sur les coûts et les bénéfices, le calendrier potentiel, ainsi que les obstacles éventuels à surmonter. 

La ministre Van der Straeten et le secrétaire d'État Nimmermann ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour concrétiser cette vision, pour promouvoir le développement des énergies renouvelables et faire de la mer du Nord une grande centrale électrique durable qui fournira de l’électricité verte aux citoyens européens.  

 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren