Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne Van der Straeten en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is een Koninklijk Besluit ondertekend dat de export van giftige motorbrandstoffen verbiedt, net zoals in Nederland. Dit verbod is gericht op oliebedrijven die, vooral vanuit de haven van Antwerpen, motorbrandstoffen met veel te hoge zwavel- of benzeengehaltes wereldwijd exporteren. Het gaat om brandstoffen die in Europa al lang verboden zijn omwille van de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en het leefmilieu. 

Minister Khattabi: “Al veel te lang vertrekken er vanuit België giftige brandstoffen naar onder andere Afrika. Ze zorgen in landen zoals Ghana, Nigeria en Kameroen voor een barslechte luchtkwaliteit en zijn zelfs kankerverwekkend. Olieproducenten en traders exporteren benzines met te hoge gehaltes van benzeen en zwavel. Er is een risico dat de handel nog is verschoven naar België omdat Nederland de export van die vuile brandstoffen al aan banden legde.  Daarom heb ik besloten om actie te ondernemen in samenwerking met de ministers van Energie en Volksgezondheid.” 

“Door onze krachten en bevoegdheden te bundelen, kunnen we een einde te maken aan de export van giftige en kankerverwekkende brandstoffen naar derde landen. Het zou een evidentie moeten zijn dat de normen die we bij ons toepassen ter bescherming van het leefmilieu en de burgers, ook gelden voor producten die geëxporteerd worden. Omdat de betreffende oliebedrijven nalaten deze verantwoordelijkheid zelf op te nemen, vragen wij de administratie om controles in te voeren op brandstoffen die geëxporteerd worden.” 

Eerstdaags zal een Koninklijk Besluit gepubliceerd worden, getekend door de drie ministers. Het vindt zijn rechtsbasis in de federale bevoegdheid productnormering en legt aan de motorbrandstoffen voor export dezelfde kwaliteitsnormen op als aan motorbrandstoffen voor de Europese markt. De nieuwe regeling gaat in 3 maanden na publicatie van het Koninklijk Besluit. De bevoegde ministers ontvingen een positief advies van de Raad van State. De minister van Leefmilieu werkt voor het Koninklijk Besluit samen met de minister van Energie en Volksgezondheid. 

Minister Frank Vandenbroucke besluit: “Het is opmerkelijk dat producenten ongezonde motorbrandstoffen exporteren, die we in dit land niet toelaten. Met dit koninklijk besluit zorgen we er nu voor dat we producten die in Europa niet zijn toegelaten omwille van de schadelijkheid ook voor export verbieden. Zo beschermen we de gezondheid van mensen wereldwijd." 


L’exportation de carburants toxiques vers l'Afrique est désormais interdite 

Les ministres de l'Environnement Zakia Khattabi, de l'Énergie Tinne Van der Straeten, et de la Santé publique Frank Vandenbroucke, ont signé un arrêté royal qui instaure l’interdiction d’exportation des carburants toxiques, à l'instar de ce qui se fait aux Pays-Bas. Cette interdiction vise les compagnies pétrolières qui exportent dans le monde entier des carburants aux teneurs en soufre ou en benzène bien trop élevées, à partir, entre autres, du port d’Anvers. Il s'agit de carburants interdits depuis longtemps en Europe en raison de leurs effets néfastes sur la santé publique et l'environnement. 

La ministre Khattabi : « Depuis bien trop longtemps, des carburants toxiques partent de la Belgique vers, entre autres, l'Afrique. Dans des pays comme le Ghana, le Nigeria et le Cameroun, ils sont à l'origine d'une mauvaise qualité de l'air et sont même cancérigènes. Les Pays-Bas avaient déjà restreint l’exportation de ces carburants polluants et le risque était grand de voir le commerce se déplacer encore plus vers la Belgique. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre des mesures en collaboration avec les ministres de l'Énergie et de la Santé publique ». 

Signé par les trois ministres, l’arrêté royal sera publié sous peu et entrera en vigueur trois mois après sa publication. Il trouve sa base juridique dans la compétence fédérale de normalisation des produits et impose aux carburants destinés à l'exportation les mêmes normes de qualité que celles applicables aux carburants pour le marché européen.  Les ministres compétents ont reçu un avis positif du Conseil d'État. La ministre de l'Environnement collabore pour cet arrêté royal avec la ministre de l'Énergie, qui est responsable du soutien pour les prélèvements d'échantillons chez les producteurs de carburants. 

Tinne Van der Straeten : « En unissant nos forces et nos compétences, nous pouvons mettre fin à l'exportation de carburants toxiques et cancérigènes vers les pays tiers. Il devrait être évident que les normes que nous appliquons chez nous pour protéger l'environnement et les citoyens s'appliquent également aux produits exportés. Comme les compagnies pétrolières concernées n'assument pas cette responsabilité d'elles-mêmes, nous demandons à l'administration d'introduire des contrôles sur les carburants exportés. » 

Le ministre Frank Vandenbroucke conclut : « Il est remarquable que nous exportions des carburants nocifs pour la santé, que nous n'autorisons pas dans ce pays. Avec cet arrêté royal, nous veillons maintenant à interdire également à l'exportation des produits qui ne sont pas autorisés en Europe en raison de leur nocivité. Ainsi, nous protégeons la santé des gens dans le monde entier. » 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren