internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese Unie en Euratom uit het Energiehandvestverdrag (ECT), dat als onverenigbaar wordt beschouwd met de klimaatambities van Europa en het akkoord van Parijs. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan modernisering voor de lidstaten die willen blijven. 

"Dankzij het harde werk en de compromisbereidheid van het Belgische voorzitterschapsteam kunnen de Europese instellingen zich terugtrekken uit een energieverdrag dat deenergietransitie belemmert en de grote vervuilers beschermt. We kunnen de klimaatcrisis niet bestrijden als we de grote vervuilers blijven ondersteunen. Dit geld kan beter worden gebruikt om groene oplossingen betaalbaarder en toegankelijker te maken. Op die manier kunnen we onze planeet, onze gezondheid en de toekomst van onze kinderen beschermen." 

Het Energiecharterverdrag (ECT) werd in 1994, na het einde van de Koude Oorlog, ondertekend om investeringen in de energiemarkt, voornamelijk fossiele energie, te beschermen. Het verdrag, dat de EU en ongeveer vijftig landen samenbrengt, stelt bedrijven in staat om voor een particuliere arbitragecommissie schadevergoeding te eisen van een staat waarvan de beslissingen de winstgevendheid van hun investeringen bedreigen, zelfs als het gaat om klimaatvriendelijk beleid. Het verdrag voldoet niet langer aan de Europese ambities op het gebied van energietransitie en de doelstellingen van de akkoorden van Parijs, en net als verschillende lidstaten wilde de Europese Unie uit dit verdrag stappen. 

België, de voorzitter van de Raad van de EU, heeft via een routekaart een compromis in twee delen uitgewerkt om een situatie die al meer dan een jaar vastzat te deblokkeren: enerzijds de terugtrekking van de EU-instellingen en anderzijds moderniseringswerk voor de lidstaten die willen blijven. 

"Deze goedkeuring vertegenwoordigt de laatste stap van de routekaart die we hebben uitgewerkt voor het Energiehandvestverdrag. Door voort te bouwen op het voorbereidende werk van onze Zweedse voorgangers, heeft het Belgische voorzitterschap onvermoeibaar gewerkt om deze complexe impasse te doorbreken en een evenwicht te vinden dat voor iedereen acceptabel en nuttig is. Dit is dus een historisch moment en een belangrijke overwinning voor de verdedigers van klimaatgerechtigheid in heel Europa," concludeert Tinne Van der Straeten. 


Feu vert au retrait de l’UE du Traité sur la Charte de l'Énergie : un succès majeur de la présidence belge 

Les ministres européens de l’Energie ont approuvé à l’unanimité le retrait de l’Union européenne et d’Euratom du Traité sur la Charte de l'Énergie (TCE), jugé incompatible avec les ambitions climatiques de l'Europe et l’accord de Paris. Un travail de modernisation s'amorce en parallèle, pour les États membres désireux d'y rester. 

« Grâce au travail acharné et à la volonté de compromis de l'équipe de la présidence belge, les institutions européennes peuvent de sortit d'un traité énergétique qui freine la transition vers les énergies renouvelables et protège les grands pollueurs. Nous ne pourrons pas lutter contre la crise climatique si nous continuons à soutenir les grands pollueurs. Cet argent peut être mieux utilisé pour rendre les solutions vertes plus abordables et plus accessibles. C'est ainsi que nous pourrons protéger notre planète, notre santé et l'avenir de nos enfants. » 

Le Traité sur la Charte de l'Énergie (TCE) a été signé en 1994, au sortir de la Guerre froide, pour protéger les investissements dans le marché de l'énergie, essentiellement fossiles. Réunissant l'UE et une cinquantaine de pays, il permet à des entreprises de réclamer, devant un tribunal d'arbitrage privé, des dédommagements à un État dont les décisions menacent la rentabilité de leurs investissements, même lorsqu'il s'agit de politiques pro-climat. Le Traité ne répond plus ni aux ambitions européennes en matière de transition énergétique ni aux objectifs des accords de Paris et, à l’instar de plusieurs Etats membres, l’Union européenne souhaitait sortir de ce Traité.  

Assurant la présidence du Conseil de l'UE, la Belgique a élaboré, à travers une feuille de route, un compromis en deux volets pour débloquer une situation qui était dans l’impasse depuis plus d’un an: d’une part, un retrait des institutions de l’UE et d’autre part, un travail de modernisation pour les États membres qui veulent y rester. 

"Cette adoption représente l'ultime étape de la feuille de route que nous avons élaborée pour le Traité sur la Charte de l'Énergie. En nous appuyant sur le travail préparatoire de nos prédécesseurs suédois, la présidence belge a travaillé sans relâche pour dénouer cette impasse complexe et trouver un équilibre acceptable et utile pour tous. C'est donc un moment historique et une victoire significative pour les défenseurs de la justice climatique à travers l'Europe," conclut Tinne Van de Straeten. 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren