Energietransitiefonds hernieuwbaar

Het Energietransitiefonds richt zich op offshore windenergie en netflexibiliteit

Het Energietransitiefonds richt zich op offshore windenergie en netflexibiliteit

Voor de projectoproep 2024van het Energietransitiefonds krijgen 13 projecten een totale steun van 15 miljoen euro. Ze werden geselecteerd uit 42 projecten die waren ingediend. "Het Energietransitiefonds stelt ons in staat om jaar na jaar onze pioniersrol in de energietransitie te versterken", Tinne Van der Straeten.

Sinds de oprichting in 2017 heeft het Energietransitiefonds bijgedragen aan de financiering van 118 onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten. 

De Ministerraad van 17 mei 2024 heeft de verdeling van de middelen voor 2024 voor het Energietransitiefonds goedgekeurd. Dit fonds heeft tot doel projecten te ondersteunen die onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van energietransitie bevorderen. Elke projectoproep is gestructureerd rond thematische assen die verband houden met de bevoegdheden van de federale overheid op het gebied van energie. Deze hebben betrekking op onder andere de ontwikkeling van innovatieve technologieën gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen in de Noordzee en biobrandstoffen. Andere voorbeelden zijn de bevoorradingszekerheid en de balans van het transportnetwerk in België. 

"De oorlog in Oekraïne toont aan dat we de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen moeten versnellen en onze energie-onafhankelijkheid moeten vergroten. In dit opzicht zijn onderzoek en ontwikkeling op het gebied van energietransitie, zowel met betrekking tot de exploitatie van hernieuwbare energie op zee als met betrekking tot de balans en flexibiliteit van het transportnet, essentieel. Ik ben verheugd dat het fonds projecten kan ondersteunen die zullen bijdragen aan het bereiken van 100% hernieuwbare energie en ons energiebeheer in eigen handen nemen." 

Focus op samenwerking 

Dit jaar zijn alle winnaars consortiums van verschillende soorten organisaties: universiteiten, onderzoekscentra, industrieën en netbeheerders. Er is geen enkel individueel project geselecteerd. Dit is een belangrijk signaal dat projectleiders aanmoedigt om uit hun bubbel te stappen en in partnerschap te werken. 

Wat betreft de thema's hebben de meest genereus beloonde projecten betrekking op hernieuwbare energie en flexibiliteit, twee sleutelonderwerpen van de Belgische transitie. 

Aan de kant van hernieuwbare energie richten verschillende projecten zich op de optimalisatie van bestaande offshore windparken, zoals het project SWiM (KUL, Imec, UHasselt, KBIN, De Blauwe Cluster & Engie Laborelec) dat onderzoek wil doen naar de combinatie van mariene technologieën, bijvoorbeeld om drijvende fotovoltaïsche panelen in windparken te integreren. Daarnaast is er ook het MAVERICK-project, geleid door UGent, UCLouvain en Kiteswarms, over de technologie "Airborne Wind Energy", dat tot doel heeft grote drones (12 meter) te testen voor energieproductie en het hergebruik van bestaande funderingen van oude windturbines te beoordelen.

Op het gebied van flexibiliteit richten verschillende projecten zich op de integratie van de industrie in de netbalancering. Een voorbeeld is het Galileo-project, een consortium van 8 partners, waaronder Vito, Elia transmissie, Nyrstar Belgium en KUL, dat het potentieel van flexibiliteit van industriële processen wil verkennen, rekening houdend met technische, operationele, economische en regelgevende aspecten. 

Ten slotte streven verschillende laureaten ernaar onze energiestrategie tegen 2050 en daarna te ondersteunen. Dit betreft bijvoorbeeld het handhaven van de sterke positie van de Belgische offshore windindustrie op de internationale markt door middel van innovatie of het gebruik van innovatie om onze Belgische bedrijven te ondersteunen in hun groeipotentieel op deze markten. 

Over het Energietransitiefonds 

Het Energietransitiefonds werd in 2017 opgericht dankzij de belasting die door de exploitant van de kerncentrales van het land, Engie, wordt betaald in ruil voor de verlenging van zijn reactoren Doel 1 en 2. 

Sinds de oprichting hebben alle grote universiteiten van het land, onafhankelijke onderzoekscentra, industriële partners, maar ook KMO's en netbeheerders deelgenomen aan deze projecten.  

De volgende projectoproep wordt in november 2024 georganiseerd door de FOD Economie. 

Tinne Van der Straeten bezocht in juni '23 het waterstofopslagproject "BE-HyStore" van Fluxys en UGent, een ETF project van 2023.


Le fonds de transition énergétique met le focus sur l’éolien en mer et sur la flexibilité du réseau 

Pour l’appel à projet 2024, l’enveloppe de 15 millions d’euros du Fonds de transition énergétique a été ventilée entre 13 projets, sélectionnés parmi les 42 projets qui avaient été soumis. Pour Tinne Van der Straeten, “le Fonds de transition énergétique nous permet de renforcer, d’année en année, notre rôle de pionnier dans la transition énergétique » 

Depuis son lancement en 2017, le Fonds de transition énergétique a contribué au financement de 118 projets de recherche, de développement et d’innovation.  

Le Conseil des ministres du 17 mai 2024 a validé la distribution de l’enveloppe 2024 pour le Fonds de transition énergétique. Ce Fonds a pour vocation de soutenir les projets faisant avancer la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine de la transition énergétique. Chaque appel à projet est structuré autour d’axes thématiques en lien avec les compétences du gouvernement fédéral en matière d’énergie. Ils concernent entre autres le développement des technologies innovantes basées sur les sources d’énergie renouvelables en mer du Nord et les biocarburants. Autres exemples : la sécurité d’approvisionnement et l’équilibre du réseau de transport en Belgique. 

« La guerre en Ukraine montre que nous devons accélérer l'abandon progressif des combustibles fossiles et accroître notre indépendance énergétique. En ce sens, la recherche et le développement dans le domaine de la transition énergétique, que ce soit par rapport à l'exploitation des énergies renouvelables en mer ou par rapport à l’équilibre et à la flexibilité du réseau de transport, sont essentiels. Je suis ravie que le Fonds puisse soutenir des projets qui contribueront, j’en suis persuadée, à atteindre le 100% renouvelable et à reprendre notre énergie en main ».  

Focus sur la coopération  

Cette année, tous les lauréats sont des consortiums différents types d’organisations ; universités, centres de recherche, industries et gestionnaires de réseau. Aucun projet individuel n’a été sélectionné. C’est un signal important qui encourage les porteurs de projets à sortir de leur bulle et à travailler en partenariat.  

Concernant les thèmes, ceux qui ont été les plus généreusement récompensés sont les renouvelables et la flexibilité, deux sujets clés de la transition à la belge.   

Côté renouvelable, plusieurs projets s’intéressent à l’optimisation des parcs éoliens en mer existants, comme le projet SWiM (KUL, Imec, UHasselt, KBIN, De Blauwe Cluster & Engie Laborelec) qui vise à mener des recherches sur la combinaison des technologies marines, par exemple pour intégrer les panneaux photovoltaïques flottants dans les parcs éoliens. Nous pouvons aussi citer le projet MAVERICK, porté par l’UGent, l’UCLouvain et Kiteswarms, sur la technologie « Airborne Wind Energy », qui vise à tester des drones de grande envergure (12 mètres) pour la production d’énergie et à évaluer la réutilisation des fondations existantes des anciennes éoliennes. 

Dans le domaine de la flexibilité, plusieurs projets visent à intégrer l’industrie dans l’équilibrage du réseau. On retrouve par exemple le projet Galileo, un consortium entre 8 partenaires dont Vito, Elia transmission, Nyrstar Belgium et la KUL, qui vise à explorer le potentiel de flexibilité des processus industriels en tenant compte des aspects techniques, opérationnels, économiques et réglementaires.  

Enfin, plusieurs lauréats visent à soutenir notre stratégie énergétique à l'horizon 2050 et au-delà. Il s’agit, par exemple, de maintenir, grâce à l’innovation, la position forte de l’industrie éolienne offshore belge sur le marché international ou d’utiliser l'innovation pour soutenir nos entreprises belges dans leur potentiel de croissance sur ces marchés. 

A propos de Fonds de transition énergétique  

Le Fonds de transition énergétique a été créé en 2017, grâce à la taxe payée par l’exploitant des centrales nucléaires du pays, Engie, en échange de la prolongation de ses réacteurs Doel 1 et 2.  

Depuis sa création, toutes les grandes universités du pays, des centres de recherches indépendants, des partenaires industriels mais aussi des PME et des opérateurs de réseau ont participé à ces projets. Le prochain appel à projet sera organisé par le SPF Economie en novembre 2024.  

En juin 2023, la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten a visité le projet BE-HyStore, un projet de stockage d’hydrogène à Loenhout mené conjointement par Fluxys et par l’UGent. 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren