waterstof

Kamercommissie geeft groen licht voor allereerste waterstofwet in eerste lezing

Kamercommissie geeft groen licht voor allereerste waterstofwet in eerste lezing

De Kamercommissie Energie heeft dinsdag het licht op groen gezet voor de allereerste Belgische waterstofwet in eerste lezing. De wet van minister voor energie Tinne Van der Straeten reguleert het vervoer van hernieuwbare waterstof via pijpleidingen en is wellicht ook wereldwijd de eerste van haar soort.

België positioneert zich op vlak van groene, hernieuwbare waterstof als koploper in Europa. Daarin kadert ook de waterstofwet, die de kamercommissie energie vandaag heeft goedgekeurd in eerste lezing.

De waterstofwet voert een regelgevend kader in voor het vervoer van waterstof per pijpleiding om een optimale ontwikkeling van de Belgische waterstofmarkt en van de vervoersinfrastructuur voor waterstof te bevorderen. België heeft het op één na grootste waterstofvervoersnetwerk ter wereld met ongeveer 600 km pijpleidingen, na de VS (~2600 km) en vóór Duitsland (~400 km).

De wet bepaalt de voorwaarden voor de aanduiding van één enkele waterstofvervoersnetbeheerder voor België. Deze beheerder is onder meer verantwoordelijk voor het verschaffen van vrije en niet-discriminerende toegang tot het waterstofvervoersnet en voor het garanderen van de kwaliteit van de waterstof die via zijn netwerk wordt getransporteerd.

De waterstofwet maakt van ons land een voorloper, want momenteel wordt er op Europees vlak nog onderhandeld over een Europese standaard. De Belgische wet zet ijkpunten waar Europa zich kan aan spiegelen.

“België is koploper in hernieuwbare waterstof ”, zegt minister Van der Straeten. “Ons land is pionier in waterstoftechnologie en beschikt over een van de meest ontwikkelde waterstofnetwerken ter wereld. Door waterstofvervoer nu te reguleren versterken we deze voorsprong.”

België is een van de belangrijkste waterstofcentra ter wereld.  Meer dan 100 bedrijven en onderzoeksinstellingen werken in België al aan toepassingen langs de waterstofwaardeketen.

België, waterstofpoort naar Europa

"Er liggen volop kansen voor België om de waterstofpoort naar Europa te worden. Onze havens zijn wereldklasse en de bestaande transportinfrastructuur voor aardgas is relatief eenvoudig aan te passen voor waterstof. We zijn enorm goed geconnecteerd met onze buurlanden waar de vraag naar waterstof groeit.” zegt Tinne Van der Straeten.

Door onze waterstofsector te ontwikkelen, kan België een invoer- en doorvoercentrum voor hernieuwbare moleculen worden

Democratische brandstof

Waterstof kan worden geproduceerd. Voor waterstof ben je dus niet afhankelijk van ondergrondse voorraden die ongelijk zijn verdeeld over de wereld, zoals bij fossiele brandstoffen. Niet democratische regimes die over veel fossiele brandstoffen beschikken, misbruiken dat geopolitiek voordeel.

Een veelbelovende methode voor de productie van waterstof is elektrolyse van water met grote hoeveelheden elektriciteit. Met hernieuwbare elektriciteit produceer je groene waterstof. Waterstof kan het goedkoopst worden geproduceerd in landen met veel potentieel aan hernieuwbare energie. Denk aan enorme zonneparken in woestijngebieden of grote windparken in gebieden met veel wind én ruimte.

 

Die groene waterstof importeren, is voor ons land de goedkoopste manier om aan de groeiende vraag naar waterstof te voldoen en versterkt de Belgische positie als invoer- en doorvoerhub voor moleculen in Europa.


Feu vert de la Commission Energie de la Chambre à la toute première loi sur l’hydrogène   

Ce mardi 24 janvier 2022, la Commission Energie de la Chambre a donné son feu vert à la toute première loi belge sur l’hydrogène.  La loi de la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten réglemente le transport d’hydrogène renouvelable par pipelines. Il s’agit probablement de la première loi du genre au monde.  

La Belgique se positionne en tant que leader européen dans le domaine de l’hydrogène vert et renouvelable. La loi hydrogène approuvée aujourd’hui en Commission Energie confirme cette stratégie.  

La loi hydrogène introduit un cadre réglementaire pour le transport d’hydrogène par pipeline afin de promouvoir un développement optimal du marché belge de l’hydrogène et de l’infrastructure de transport de l’hydrogène. La Belgique possède le deuxième plus grand réseau de transport d’hydrogène au monde avec environ 600 km de pipelines, après les États-Unis (~2600 km) et avant l’Allemagne (~  400 km).  

La loi fixe les conditions de désignation d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène unique pour la Belgique. Cet opérateur est chargé, entre autres, de fournir un accès gratuit et non discriminatoire au réseau de transport d’hydrogène et de garantir la qualité de l’hydrogène transporté sur son réseau. 

La loi hydrogène fait de notre pays un précurseur, car une norme européenne est encore en cours de négociation au niveau européen. Le droit belge fixe des repères que l’Europe peut refléter.  

« La Belgique est un leader dans le domaine de l’hydrogène renouvelable. Notre pays est un pionnier de la technologie de l’hydrogène et possède l’un des réseaux d’hydrogène les plus développés au monde. En réglementant le transport de l’hydrogène maintenant, nous confortons cette avance. » 

La Belgique est l’un des hubs hydrogène les plus importants au monde.  Plus de 100 entreprises et instituts de recherche en Belgique travaillent déjà sur des applications tout au long de la chaîne de valeur de l’hydrogène. 

La Belgique, porte d’entrée de l’hydrogène vers l’Europe 

« Il y a beaucoup d’opportunités pour la Belgique de devenir la porte d’entrée de l’hydrogène en Europe. Nous disposons de ports de classe mondiale et l’infrastructure de transport de gaz naturel existante est relativement facile à adapter à l’hydrogène.  Nous sommes extrêmement bien connectés à nos pays voisins où la demande d’hydrogène augmente », explique Tinne Van der Straeten. 

En développant notre filière hydrogène, la Belgique peut devenir un centre d’importation et de transit de molécules renouvelables 

Carburant démocratique 

L’hydrogène pouvant être produit, vous n’êtes donc pas dépendant de réserves souterraines inégalement réparties dans le monde, comme avec les combustibles fossiles. Les régimes non démocratiques qui ont beaucoup de combustibles fossiles abusent de cet avantage géopolitique. 

 Une méthode prometteuse pour la production d’hydrogène est l’électrolyse de l’eau avec de grandes quantités d’électricité. Avec de l’électricité renouvelable, vous produisez de l’hydrogène vert. L’hydrogène peut être produit à moindre coût dans les pays ayant un grand potentiel d’énergie renouvelable. Pensez à d’énormes parcs solaires dans des zones désertiques ou à de grands parcs éoliens dans des zones avec beaucoup de vent et d’espace.  

L’importation d’hydrogène vert est le moyen le moins cher pour notre pays de répondre à la demande croissante d’hydrogène et renforce la position de la Belgique en tant que plaque tournante de l’importation et du transit de molécules en Europe. 

 

Ook interessant

Nucleair

De Belgische Staat en federale instellingen in de nucleaire sector SCK CEN en IRE ondertekenen een beheerovereenkomst

18 apr 2024

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Energie, Tinne Van der Straeten, het Na...

Internationaal

Press release regarding the Informal Energy Council of 15th and 16th April

17 apr 2024

European Energy Ministers met in Brussels on Monday 15 and Tuesday 16 April for an informal minis...

Internationaal

Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: een "zonnekaart" voor Europese fotovoltaïsche energie

15 apr 2024

Onder het voorzitterschap van België hebben 23 lidstaten, de Europese Commissie en de zonne-energ...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren