waterstof

Met oprichting Global Renewable Hydrogen Forum en allereerste waterstofwet versterkt België positie als Europese importhub

Met oprichting Global Renewable Hydrogen Forum en allereerste waterstofwet versterkt België positie als Europese importhub

België is reeds wereldleider in wind op zee en heeft de ambitie om zich ook zo te positioneren inzake hernieuwbare waterstof. De Belgische waterstofsector is een van de meest geavanceerde ter wereld, met een van de grootste netwerken voor waterstoftransport. België kan de waterstofpoort worden naar Europa om de industrie te decarboniseren. Dus in plaats van fossiele brandstoffen te importeren, zullen we schone hernieuwbare CO2 vrije waterstof importeren. Om die reden richt België samen met IRENA ((internationale organisatie voor hernieuwbare energie) en UNIDO (VN industrial development), de hydrogen Council en gastland Egypte het Global Renewable Hydrogen Forum op.

Voor de import van hernieuwbare waterstof is hetcruciaal dat dezelfde internationale standaarden worden gebruikt en er garanties zijn voor hernieuwbare waterstof en er niet aan greenwashing kan worden gedaan. Tegelijkertijd is het ook essentieel dat sociale normen worden gerespecteerd. Met onze havens van wereldklasse kan en kan België uitgroeien tot Europese waterstof importhub uit regio's in de wereld die een belangrijk potentieel voor hernieuwbare energieproductie hebben. Het Hydrogen Forum zal knelpunten identificeren en wegwerken en de ontwikkeling van de markt voor hernieuwbare waterstof versnellen. België is daarin al goed geplaatst, met onze havens en bestaande waterstofpijpleidingen.

"Het Hydrogen Forum kan zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden ten goede komen en sociale en economische voordelen opleveren voor de exporterende landen, terwijl ook de lokale bevolking er baat bij heeft."

Hydrogen Forum kan ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden ten goede kan komen en sociale en economische voordelen opleveren voor de exporterende landen, terwijl ook de lokale bevolking er baat bij heeft. België legt als importerend land de nadruk op de eerbiediging van de mensenrechten, land- en vrouwenrechten, toegang tot water en energie en fatsoenlijk werk en correcte lonen. De groene versnelling moet gepaard gaan met een sociale versnelling. Klimaatrechten bestaan niet zonder sociale rechten.

De federale regering keurde vorige week de allereerste waterstofwet goed. Naast de elektriciteitswet en de gaswet komt nu de waterstofwet bij. Deze regeling voor waterstofvervoer is waarschijnlijk de eerste ter wereld. Het Europese gaspakket (waarover momenteel wordt onderhandeld) zal de regels op Europees niveau standaardiseren. België loopt voorop door op korte termijn de minimaal vereiste bepalingen aan te nemen voor hernieuwbare waterstof, aangezien de ontwikkeling van zijn sector in vergelijking met andere lidstaten zeer ver gevorderd is.

De wet betreft de regulering van het vervoer van waterstof via pijpleidingen. Deze verordening is geïnspireerd op de ervaring met aardgas en elektriciteit, toegepast op het specifieke geval van waterstof in België. De Belgische waterstofsector is een van de meest geavanceerde ter wereld, met een van de grootste netwerken voor waterstoftransport. België heeft altijd voorop gelopen op het gebied van energie. willen deze voorsprong herhalen met de waterstoftechnologie, een essentiële technologie om de koolstofneutraliteit en het concurrentievermogen van onze industrie te waarborgen.

Vorige week besliste de regering ook om elektrolyse in Gentse haven te kickstarten om zo groen staal te maken. Hernieuwbare waterstof kan de steenkool cokes vervangen die vandaag nog gebruikt worden om zeer hoge temperaturen te krijgen. De vervuilende hoogovens verdwijnen en de staalproductie én de jobs blijven. Het toont aan dat de beslissingen die we vandaag nemen, de oplossingen van morgen zijn.


Avec la création du Forum mondial de l’hydrogène renouvelable et la toute première loi sur l’hydrogène, la Belgique renforce sa position de plaque tournante européenne des importations. 

La Belgique figure déjà parmi les leaders mondiaux de l’éolien offshore et a l’ambition de se positionner ainsi en ce qui concerne l’hydrogène renouvelable. Le secteur belge de l’hydrogène est l’un des plus avancés au monde, avec l’un des plus grands réseaux de transport d’hydrogène. La Belgique peut devenir la porte d’entrée de l’hydrogène vers l’Europe, et contribuer ainsi à la décarbonisation de notre industrie. Ainsi, au lieu d’importer des combustibles fossiles, nous importerons de l’hydrogène propre, renouvelable et non émetteur de CO2. C’est pourquoi la Belgique, en collaboration avec l’IRENA (organisation internationale pour les énergies renouvelables) et l’ONUDI (ONU pour le développement industriel), le Conseil de l’hydrogène et l’Égypte, pays hôte, lance le Forum mondial sur l’hydrogène renouvelable.  

Pour l’importation d’hydrogène renouvelable, il est crucial que les mêmes normes internationales soient utilisées, qu’il existe des garanties pour l’hydrogène renouvelable et d’exclure les possibilités de greenwashing. Dans le même temps, il est également essentiel que les normes sociales soient respectées. Avec nos ports de classe mondiale, la Belgique peut et peut devenir un centre européen d’importation d’hydrogène en provenance de régions du monde qui ont un potentiel important pour la production d’énergie renouvelable. Le Forum sur l’hydrogène identifiera et éliminera les entraves possibles et accélérera le développement du marché de l’hydrogène renouvelable. La Belgique est déjà bien placée dans ce domaine, avec nos ports et nos pipelines d’hydrogène existants.  

Le Forum sur l’hydrogène peut profiter à tous, pays développés et en développement, apporter des avantages sociaux et économiques aux pays exportateurs, tout en profitant aux populations locales. En tant que pays importateur, la Belgique met l’accent sur le respect des droits de l’homme, de la femme et de la terre, les droits à l’accès à l’eau et à l’énergie, à un travail et à des salaires décents. L’accélération verte doit s’accompagner d’une accélération sociale. Les droits climatiques n’existent pas sans droits sociaux.  

Le gouvernement fédéral a approuvé la toute première loi sur l’hydrogène la semaine dernière. En plus de la Loi sur l’électricité et de la Loi sur le gaz, la Loi sur l’hydrogène est maintenant ajoutée. Ce système de transport d’hydrogène est probablement le premier au monde. Le paquet gaz européen (en cours de négociation) uniformisera les règles au niveau européen. La Belgique ouvre la voie en adoptant à court terme les dispositions minimales requises pour l’hydrogène renouvelable, car le développement de son secteur est très avancé par rapport aux autres États membres.  

La loi concerne la réglementation du transport de l’hydrogène par pipelines. Ce règlement s’inspire de l’expérience du gaz naturel et de l’électricité, appliquée au cas spécifique de l’hydrogène en Belgique. Le secteur belge de l’hydrogène est l’un des plus avancés au monde, comprenant l’un des plus grands réseaux de transport d’hydrogène. La Belgique a toujours été à la pointe dans le domaine de l’énergie. Elle entend bien rejouer ce coup d’avance avec la technologie de l’hydrogène, une technologie essentielle pour assurer la neutralité carbone et la compétitivité de notre industrie. 

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a également décidé de démarrer l’activité liée à l’électrolyse dans le port de Gand afin de fabriquer de l’acier vert. L’hydrogène renouvelable peut remplacer le coke de charbon qui est encore utilisé aujourd’hui pour obtenir des températures très élevées. Les hauts fourneaux polluants disparaitront tout en permettant de conserver chez nous la production d’acier et les emplois. Cela montre que les décisions que nous prenons aujourd’hui sont les solutions de demain.  

 

Ook interessant

Wind op zee

Principes voor tendercriteria voor de drie nieuwe windparken gekend

02 jul 2024

De principes voor de tendercriteria voor de Prinses Elisabeth-zone, de drie nieuwe windmolenparke...

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren