hernieuwbaar

Tinne Van der Straeten lanceert een taskforce voor groene maritieme brandstof

Tinne Van der Straeten lanceert een taskforce voor groene maritieme brandstof

België zet zich, in samenwerking met andere West-Europese kustlanden, in voor de vergroening van de brandstofvoorziening voor de maritieme sector. Die is verantwoordelijk voor een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een taskforce zal verantwoordelijk zijn voor het uitstippelen van de koers en het coördineren van de doelstellingen van de Green Deal en de RED III-richtlijn met betrekking tot de maritieme sector.

De lancering van deze taskforce, genaamd de "Green Atlantic Alliance Task Force", valt samen met een technische workshopdag over de vergroening van de brandstofvoorziening van maritiem transport, georganiseerd door België en haar Minister van Energie. De workshop bracht vertegenwoordigers samen van energie- en maritieme administraties van acht landen (België, Ierland, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal), havenautoriteiten, scheepsbouwers, scheepsexploitanten en brandstofleveranciers om de implementatie van de RED III met betrekking tot de scheepvaart te bespreken, wat een gecoördineerde visie vereist. 

Het doel van de Green Atlantic Alliance Task Force is om technische discussies voort te zetten om een werkpad te creëren dat een gelijk speelveld tussen de landen van het Noordzee- en Atlantisch bekken zal waarborgen. Samen streven deze landen ernaar om de implementatie van de RED III-richtlijn te coördineren door beslissende stappen te zetten richting een ecologische transitie van de maritieme sector. 

"Om het maritiem transport te vergroenen en onze klimaatdoelen te halen, moeten we samenwerken. Over de hele waardeketen, van scheepsontwerp tot toegang tot hernieuwbare brandstoffen, en door overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk pad tussen buurlanden. De doelen van de Task Force die we vandaag lanceren zijn ambitieus, maar zonder samenwerking zullen we nooit in staat zijn om de energietransitie van de maritieme sector te ondersteunen, wat cruciaal is voor onze economie." 

Context en uitdagingen 

90% van de goederen die we kopen wordt per schip vervoerd: voedsel, energie, enz. Internationaal maritiem transport is de ruggengraat van onze mondiale economie, maar het is ook verantwoordelijk voor bijna 20-25% van de wereldwijde CO2-uitstoot. In Europa genereert deze sector bijna 200 miljoen ton CO2 per jaar. De ontwikkeling van schoon maritiem transport is daarom essentieel om bij te dragen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. 

De uitdaging voor de maritieme sector is enorm. Zonder actie van onze kant zullen deze emissies alleen maar toenemen en mogelijk 1500 Mt CO2-equivalent bereiken tegen 2050. 

Doelstellingen en oplossingen 

De Europese Commissie heeft recent een klimaatdoelstelling voor 2040 vastgesteld, met als doel klimaatneutraliteit tegen 2050. Voor de maritieme sector betekent dit een emissiereductie van 80% tegen 2040. 

Hoewel bijna al het wegvervoer geëlektrificeerd kan worden, vereisen langeafstandsmaritiem en luchtvervoer hernieuwbare vloeibare brandstoffen. Biobrandstoffen hebben hun voordelen, maar ook nadelen zoals biomassagebreken en beperkte beschikbaarheid. Het potentieel voor e-brandstoffen, zoals e-methanol en e-ammoniak, is enorm. 

Internationale samenwerking 

Om ervoor te zorgen dat de hele waardeketen samen vooruitgaat en om een markt te creëren voor alternatieve brandstoffen, bunkerinfrastructuur en schone schepen, is het noodzakelijk om gemeenschappelijke regels te ontwikkelen, zoals specifieke mengdoelen voor e-brandstoffen, terwijl tegelijkertijd een veilig investeringsklimaat wordt gecreëerd voor schone maritieme technologieën. 


Tinne Van der Straeten lance une taskforce sur les carburants maritimes verts  

La Belgique, en collaboration avec d'autres pays côtiers d'Europe occidentale, s'engage à verdir l'approvisionnement en carburant du secteur maritime, responsable d’un quart des émissions mondiales de CO2. Une taskforce sera chargée d’établir une trajectoire et de coordonner les objectifs du Green Deal et de la directive RED III concernant le secteur du transport maritime.  

Le lancement de cette taskforce « Green Atlantic Alliance Task Force » s’inscrit en marge d’un workshop technique organisé par la Belgique et sa ministre de l'Énergie, sur la thématique du verdissement des carburants destinés au transport maritime. Le workshop a rassemblé des représentants des administrations de l’énergie et maritime de huit pays (Belgique, Irlande, Pays-Bas, Allemagne, France, Espagne et Portugal), les autorités portuaires, des constructeurs de navires, des opérateurs maritimes ainsi que des fournisseurs de combustibles se sont réunis pour aborder l’implémentation de la directive RED III concernant le secteur du transport maritime, lequel nécessite une vision internationale. 

L’objectif de la « Green Atlantic Alliance Task Force » est de poursuivre les discussions au niveau technique afin d’établir une trajectoire de travail garantissant un terrain de jeu équitable entre les pays du bassin de la mer du Nord et de l'Atlantique. Ensemble, ces pays viseront à se coordonner pour la mise en œuvre de la directive RED III, en prenant des mesures cruciales vers la transition écologique du secteur maritime. 

« Pour rendre les carburants destinés au transport maritime plus verts et atteindre nos objectifs climatiques, nous devons travailler ensemble. Au niveau de la chaine de valeur, de la conception du navire à l’accès aux carburants renouvelables, mais aussi en s’accordant sur une trajectoire commune entre pays voisins. Les objectifs de la taskforce que nous lançons aujourd’hui sont ambitieux mais sans collaboration, nous ne parviendrons jamais à accompagner la transition énergétique du secteur maritime, crucial pour notre économie. »   

Contexte et enjeux 

90 % des biens que nous achetons sont acheminés par bateau : denrées alimentaires, énergie, etc. Le transport maritime international est la colonne vertébrale de notre économie mondiale mais il représente également près de 20-25 % des émissions mondiales de CO2. En Europe, ce secteur génère près de 200 millions de tonnes de CO2 par an. Développer un transport maritime propre est donc essentiel pour contribuer à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris. 

Le défi auquel fait face le secteur maritime est monumental. Sans action de notre part, ces émissions ne feront qu’augmenter, atteignant potentiellement 1500 Mt de CO2 équivalent d'ici 2050. 

Objectifs et solutions 

La Commission européenne a récemment défini un objectif climatique pour 2040, visant la neutralité climatique d'ici 2050. Pour le secteur maritime, cela se traduit par une réduction de 80 % des émissions d'ici 2040. 

Cependant, alors que presque tous les transports routiers peuvent être électrifiés, le transport maritime et aérien de longue distance nécessite des carburants renouvelables liquides. Les biocarburants ont leurs avantages, mais aussi des inconvénients comme les conflits d'utilisation de la biomasse et la disponibilité limitée. Le potentiel des e-carburants, tels que l'e-méthanol et l'e-ammoniac, est immense. 

Collaboration internationale 

Pour que tous les acteurs de la chaîne de valeur avancent ensemble et qu'un marché pour les carburants alternatifs, les infrastructures de soutage et les navires propres émerge, il est nécessaire de développer des règles communes, comme des objectifs de mélange spécifiques pour les e-carburants, tout en créant un climat d'investissement sûr pour les technologies maritimes propres. 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren