hernieuwbare energie

Tinne Van Der Straeten steunt energiegemeenschappen en pleit voor een energietransitie voor iedereen en door iedereen

Tinne Van Der Straeten steunt energiegemeenschappen en pleit voor een energietransitie voor iedereen en door iedereen

De minister van Energie ondertekent het verkiezingsmanifest van RESCoop, de Europese federatie van hernieuwbare energiecoöperaties, getiteld "De energietransitie van Europa: actieve burgers nemen de controle" en voegt zich zo bij de club van supporters van energiegemeenschappen.

Tegen 2050 zou ongeveer 45% van de hernieuwbare energieproductie in de EU van burgers kunnen komen.

Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door REScoop op dinsdag 28 mei 2024, heeft de minister van Energie, Tinne Van Der Straeten, haar steun aan de energiegemeenschappen getoond door hun verkiezingsmanifest te ondertekenen in het kader van de Europese verkiezingen van 9 juni. Door het manifest van RESCoop te ondertekenen, wil de minister de cruciale rol van energiecoöperaties in de Europese energietransitie benadrukken en het engagement van België voor burgergerichte energiebeleid versterken tijdens haar voorzitterschap van de EU.

“Ons energielandschap ondergaat een significante verandering. Het aandeel van hernieuwbare energie in onze energiemix neemt aanzienlijk toe. Ik ben bijzonder trots dit manifest te ondertekenen ter ondersteuning van de energiegemeenschappen, want zij spelen een centrale rol in het organiseren en faciliteren van deze veranderingen. Zij zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen aan de energietransitie, een transitie voor iedereen en door iedereen.”

Een noodzakelijke erkenning

Energiegemeenschappen zijn motoren van duurzame ontwikkeling en welvaart. Bovendien ondersteunen zij hun leden in het streven naar energie-efficiëntie, door burgers geleide renovaties, de strijd tegen energiearmoede, het bevorderen van flexibiliteit en het omarmen van gedeelde mobiliteit. Het potentieel van gemeenschapsenergie is enorm: tegen 2050 zou ongeveer 45% van de hernieuwbare energieproductie in de EU van burgers kunnen komen. Toch ondervinden burgers nog steeds een onevenredig aantal obstakels om deze activiteiten succesvol te realiseren.

Ondanks de erkenning in de EU-wetgeving, hebben de lidstaten traag beleid ontwikkeld dat het eigendom door burgers vergemakkelijkt. Het manifest van REScoop.eu stelt tien politieke prioriteiten vast om het potentieel van energiegemeenschappen in de EU-energietransitie te ontsluiten.

Dirk Vansintjan, voorzitter van REScoop.eu: “Wij zijn verheugd minister Van Der Straeten te mogen verwelkomen. Haar steun toont het belang van politieke steun voor door burgers geleide energie-initiatieven en plaatst de burgers centraal in de energietransitie.”

Meer informatie over REScoop.eu

REScoop.eu is de Europese federatie van energiegemeenschappen. Wij vertegenwoordigen een groeiend netwerk van 2.250 energiegemeenschappen en hun 1,5 miljoen actieve burgers in de energietransitie. Ons doel is energiegemeenschappen te ondersteunen om te komen tot een eerlijker, democratischer en duurzamer Europees energiesysteem. www.rescoop.eu


Tinne Van Der Straeten soutient les communauté d’énergie et plaide pour une transition énergétique pour tous et par tous

La ministre de l’Energie signe le manifeste électoral de REScoop, la fédération européenne des coopératives d’énergie renouvelables, intitulé « La transition énergétique de l’Europe : les citoyens actifs prennent le contrôle » et rejoint ainsi le club des supporters des communautés d’énergie.

D'ici 2050, environ 45 % de la production d'énergie renouvelable dans l'UE pourrait provenir des citoyens.

Lors d’une rencontre organisée par RESCoop ce mardi 28 mai 2024, la ministre de l'Énergie, Tinne Van Der Straeten a marqué son soutien aux communautés d’énergie en signant leur manifeste électoral en vue des élections européennes du 9 juin. En signant le manifeste de RESCoop, la ministre souhaite rappeler le rôle crucial des coopératives énergétiques dans la transition énergétique européenne et renforcer l'engagement de la Belgique envers des politiques énergétiques centrées sur les citoyens pendant sa présidence de l'UE.

Tinne Van Der Straeten : “Notre paysage énergétique connaît un changement significatif. La part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique augmente de manière significative. Je suis particulièrement fière de signer ce manifeste en soutien aux communautés énergétiques, car elles jouent un rôle central dans l'organisation et la facilitation de ces changements. Elles veillent à ce que chacun puisse participer à la transition énergétique, une transition pour tous et par tous.”

Une reconnaissance nécessaire

Les communautés énergétiques sont des moteurs de développement durable et de prospérité. De plus, elles soutiennent leurs membres dans l'engagement en faveur de l'efficacité énergétique, des rénovations dirigées par les citoyens, de la lutte contre la précarité énergétique, de la promotion de la flexibilité et de l'adoption de la mobilité partagée. Le potentiel de l'énergie communautaire est énorme : d'ici 2050, environ 45 % de la production d'énergie renouvelable dans l'UE pourrait provenir des citoyens. Pourtant, les citoyens rencontrent encore un nombre disproportionné d'obstacles pour mener à bien ces activités.

Malgré la reconnaissance dans la législation de l'UE, les États membres ont été lents à développer des politiques concrètes facilitant la propriété citoyenne. Le manifeste de REScoop.eu énonce dix priorités politiques pour libérer le potentiel des communautés énergétiques dans la transition énergétique de l'UE.

Dirk Vansintjan, président de REScoop.eu : “Nous sommes ravis d'accueillir la ministre Van Der Straeten. Son soutien exemplifie l'importance du soutien politique pour les initiatives énergétiques dirigées par les citoyens et place les citoyens au cœur de la transition énergétique.”

En savoir plus sur REScoop.eu

REScoop.eu est la fédération européenne des communautés énergétiques. Nous représentons un réseau croissant de 2 250 communautés énergétiques et leurs 1,5 million de citoyens actifs dans la transition énergétique. Notre objectif est de soutenir les communautés énergétiques pour parvenir à un système énergétique européen plus équitable, démocratique et durable.  www.rescoop.eu

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren