veiligheid

Van der Straeten neemt extra maatregelen ter bescherming kritieke energie-infrastructuur

Van der Straeten neemt extra maatregelen ter bescherming kritieke energie-infrastructuur

De Kamercommissie Energie heeft de tekst van minister Tinne Van der Straeten goedgekeurd die tot doel heeft de veiligheid van kritieke infrastructuur in de energiesector te versterken en uiteindelijk bij te dragen tot het garanderen van de bevoorradingszekerheid van het land. 

“Met de oorlog in Oekraïne is de energie-infrastructuur een potentieel doelwit geworden voor aanslagen en sabotage. Dergelijke handelingen kunnen dramatische gevolgen hebben voor de bevoorradingszekerheid van gas, elektriciteit of olie, maar ook voor onze economie en het milieu. Het is daarom essentieel dat de overheid, de bevoegde autoriteiten en de exploitanten van kritieke infrastructuren alles in het werk te stellen om de veiligheid van onze kritieke infrastructuren te waarborgen. Vandaag moeten we de software veranderen en een mentaliteit aannemen die inspeelt op deze nieuwe realiteit”, zei minister van Energie Tinne van der Straeten tegen de Kamercommissie Energie. “De zekerheid van de energie-infrastructuur helpt om de levering van elektriciteit, gas en olie aan ons land te garanderen”. 

De door de minister van Energie ingediende tekst voorziet in de verplichting voor de beheerders van kritieke infrastructuren in de energiesector om interne en externe audits uit te voeren om met name na te gaan of de maatregelen waarin hun interne veiligheid is voorzien, zijn uitgevoerd. “Het is een tekst die de routine aanpakt: de beheerders van kritieke infrastructuren moeten dagelijks preventieve en beschermende maatregelen nemen als onderdeel van hun interne veiligheidsplan. Maar met het verstrijken van de tijd en de routine die intreedt, kan de effectiviteit van deze maatregelen soms afnemen ”, legt de minister van Energie uit.  

Dit zijn in wezen ondersteunings- en controlemechanismen om operatoren te ondersteunen (bijvoorbeeld om op het terrein concreet de installatie en werking van bewakingscamera's te controleren, zoals voorzien in hun intern veiligheidsplan). Deze audits zullen het mogelijk maken om, indien nodig, de plannen voor interne veiligheid te actualiseren, in overleg met de DG Energie (FOD Economie) belast met de monitoring en inspecties ter zake. 

De minister van Energie heeft het afgelopen jaar het niveau van fysieke beveiliging en cybersecurity van energie-infrastructuren aanzienlijk verhoogd. Na het aanwijzen van nieuwe kritieke infrastructuren in februari 2022, vertienvoudigde de minister het aantal essentiële dienstverleners in oktober 2022, van 3 naar 33. 

In oktober 2022, naar aanleiding van de sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee, had de minister van Energie de AD Energie gevraagd om onmiddellijk bijkomende inspecties uit te voeren, met name de Belgische gasinfrastructuur in de Noordzee. Ze had ook een bewustwordingscampagne voor alle sectoren gelanceerd. 

Daarnaast maakte de minister in oktober 2022 opnieuw een bijkomend budget van 1,2 miljoen euro vrij om het personeel van de AD Energie te versterken met 18 extra mensen over drie jaar, voor de beveiliging van energie-infrastructuren: cybersecurity-specialisten, technische experts, administratieve ondersteuning …  

De dinsdag goedgekeurde tekst wijzigt de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuur voor de energiesector in België. 


Van der Straeten prend des mesures supplémentaires pour protéger les infrastructures énergétiques critiques

La commission Énergie de la Chambre a approuvé le texte de la ministre Tinne Van der Straeten dont le but est de renforcer la sécurité des infrastructures critiques du secteur de l’énergie et, in fine, de contribuer à garantir la sécurité de l’approvisionnement du pays.  

« Avec la guerre en Ukraine, les infrastructures énergétiques sont devenues des cibles potentielles d’attaques et de sabotages. De tels actes peuvent avoir des conséquences dramatiques pour notre sécurité d’approvisionnement en gaz, électricité ou pétrole mais aussi pour notre économie et pour l’environnement. Il est donc essentiel que le gouvernement, les autorités compétentes et les exploitants d’infrastructures critiques puissent agir de concert afin de tout mettre en œuvre pour préserver la sécurité de nos infrastructures critiques. Aujourd’hui, nous devons changer de logiciel et adopter un état d’esprit qui réponde à cette nouvelle réalité », a déclaré la ministre de l’Energie Tinne van der Straeten en Commission Energie de la Chambre. « La sécurité des infrastructures énergétiques contribue à garantir l’approvisionnement en électricité, gaz et pétrole de notre pays ».

Le texte déposé par la ministre de l’Energie prévoit l’obligation, pour les exploitants des infrastructures critiques relevant du secteur de l’énergie, de réaliser des audits internes et externes afin de vérifier en particulier si les mesures prévues dans leur plan interne de sécurité ont bien été mises en œuvres. « C’est un texte qui s’attaque à la routine : les exploitants d’infrastructures critiques sont tenus au quotidien de prendre des mesures de prévention et de protection dans le cadre de leur Plan interne de sécurité. Mais avec le temps qui passe et la routine qui s’installe, l’effectivité de ces mesures peut parfois diminuer », a expliqué la ministre de l’Energie.

Il s’agit essentiellement de mécanismes d’accompagnement et de contrôle en appui des exploitants (par exemple pour vérifier concrètement sur le terrain l’installation et le fonctionnement de caméras de surveillance tel que prévu dans leur plan interne de sécurité). Ces audits permettront, le cas échéant, d’actualiser les plans internes de sécurité, en concertation avec la DG Energie (SPF Economie) en charge du suivi et des inspections en la matière.

Depuis un an, la ministre de l’Energie a considérablement élevé le niveau de sécurité physique et de cybersécurité des infrastructures énergétiques. Après avoir désigné de nouvelles infrastructures critiques en février 2022, la ministre a décuplé en octobre 2022 le nombre d’opérateurs de services essentiels qui sont passés de 3 à 33.

En octobre 2022, suite au sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, la ministre de l'Énergie avait demandé à l'administration de l'Énergie de mener immédiatement des inspections supplémentaires en particulier sur les infrastructures gazières belges en mer du Nord et avait également lancé une sensibilisation à la sécurité de tout secteur.

La ministre a encore dégagé en octobre 2022 un budget supplémentaire de 1,2 millions d’euros pour la sécurisation des infrastructures énergétiques, afin de renforcer les effectifs de l'administration de l'Énergie avec 18 personnes supplémentaires sur trois ans : spécialistes en cybersécurité, experts techniques, soutien administratif...

Le texte approuvé ce mardi modifie la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques pour les infrastructures critiques du secteur de l’énergie en Belgique.

Ook interessant

Nucleair

De Belgische Staat en federale instellingen in de nucleaire sector SCK CEN en IRE ondertekenen een beheerovereenkomst

18 apr 2024

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Energie, Tinne Van der Straeten, het Na...

Internationaal

Press release regarding the Informal Energy Council of 15th and 16th April

17 apr 2024

European Energy Ministers met in Brussels on Monday 15 and Tuesday 16 April for an informal minis...

Internationaal

Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: een "zonnekaart" voor Europese fotovoltaïsche energie

15 apr 2024

Onder het voorzitterschap van België hebben 23 lidstaten, de Europese Commissie en de zonne-energ...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren