energiefactuur

Verlenging aanvraagtermijn 100 euro verwarmingspremie

Verlenging aanvraagtermijn 100 euro verwarmingspremie

Vicepremier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en de minister van Energie Tinne Van der Straeten kondigen samen aan dat het aanvraagformulier voor de verwarmingspremie van 100 euro tot 1 november beschikbaar zal blijven op de website van de FOD Economie.

Personen die de premie nog niet hebben ontvangen en er wel voor in aanmerking komen, krijgen dus een extra termijn om hun aanvraag in te dienen. Die liep normaal op 15 oktober af. Elk huishouden met een huishoudelijk elektriciteitscontract eind maart heeft er recht op. Er is geen premie voor contracten voor commerciële of professionele activiteiten of voor tweede verblijven.

Veel huishoudens hebben de premie al automatisch ontvangen via een korting op de voorschotfactuur. Personen die de premie niet hebben ontvangen, moeten een aanvraag indienen. De aanvraag bij de FOD Economie kan online of per post gebeuren.

De minister van Energie: "Veel huishoudens hebben hun verwarmingspremie van 100 euro nog niet geclaimd. Ik kan iedereen alleen maar uitnodigen om te controleren of ze hun premie via hun elektriciteitsleverancier hebben ontvangen. Indien dit niet het geval is, resteren er nog 15 extra dagen om de aanvraag in te dienen via de website van de FOD Economie. In het licht van de hoge energieprijzen telt elk gebaar, elke premie."

"Daarom wordt een extra termijn toegekend. Deze periode van twee weken is bedoeld om iedereen die nog niet de gelegenheid heeft gehad de verwarmingspremie van 100 euro te aan te vragen, voldoende tijd te geven om dit nog te doen", vult vice-eerste minister en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne aan. "Het doel is dat iedereen die ervoor in aanmerking komt, de kans krijgt om ervan te profiteren. Ik herinner u eraan dat deze premie deel uitmaakt van een breed pakket energiemaatregelen de door de regering zijn genomen, zoals het basispakket gas-elektriciteit ter waarde van ten minste 1.000 euro en die tot het einde van de winter zal lopen.”

In de periode april-juli ontvingen ruim 4 miljoen huishoudens automatisch hun premie. Sinds 1 augustus 2022 zijn er 160.000 aanvragen geregistreerd.

De ministers zullen een verzoek indienen om het wetgevingskader aan te passen.


Prime chauffage 100 euros - prolongation du délai pour introduire sa demande

Ensemble, le vice-premier et ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne et la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten ont annoncé que le formulaire pour demander prime de chauffage de 100 euros restera disponible jusqu’au 1er novembre sur le site Internet du SPF Economie.

Les personnes qui n’ont pas encore reçu la prime et qui peuvent y prétendre reçoivent donc un délai supplémentaire pour introduire leur demande. Le délai initial pour introduire la demande était le 15 octobre. Tout ménage ayant un contrat d'électricité domestique à la fin du mois de mars y a droit. Il n'y a pas de prime pour les contrats d'activités commerciales, professionnelles ou pour les résidences secondaires.

De nombreux ménages ont déjà reçu la prime automatiquement via une réduction de l'acompte ou lors du décompte de la facture. Les personnes qui n'ont pas reçu la prime automatiquement doivent introduire une demande. La demande au SPF Economie peut se faire en ligne ou par courrier.

Pour la ministre de l’Energie, « Beaucoup de ménages n’ont pas encore réclamé leur prime chauffage de 100 euros. Je ne peux qu’inviter les personnes à vérifier qu’elles ont bien reçu leur prime via leur fournisseur d’électricité. Si ce n’est pas le cas, il reste 15 jours supplémentaires pour introduire la demande via le site internet du SPF Economie. Face aux prix élevés de l’énergie, chaque geste, chaque prime compte ».

« Un délai supplémentaire est donc accordé. Ce délai de deux semaines vise à permettre à toutes les personnes qui n’auraient pas encore eu l’occasion de faire les démarches pour obtenir cette prime de chauffage de 100 euros de le faire dans des conditions sereines », explique le vice-Premier ministre et ministre de l’Economie Pierre-Yves Dermagne. « L’objectif est que toutes celles et ceux qui peuvent y prétendre aient l’occasion d’en bénéficier. Je rappelle que cette prime fait partie du dispositif anti-crise initiée par le gouvernement, dispositif qui compte notamment le forfait énergie gaz-électricité d’une valeur totale d’au moins 1.000 euros sur facture et qui s’étendra jusqu’à la fin de l’hiver. »

Au cours de la période avril-juillet, plus de 4 millions de ménages ont reçu leur prime de manière automatique. Depuis le 1er août 2022, 160 000 demandes ont été enregistrées.

Les ministres introduiront une demande pour adapter le cadre législatif.

Ook interessant

Wind op zee

Principes voor tendercriteria voor de drie nieuwe windparken gekend

02 jul 2024

De principes voor de tendercriteria voor de Prinses Elisabeth-zone, de drie nieuwe windmolenparke...

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren