bevoorrading

Winterplan om energievoorziening te verzekeren

Winterplan om energievoorziening te verzekeren

"Onze bevoorradingszekerheid komt niet in het gedrang, maar we staan klaar om solidair te zijn met andere Europese landen indien nodig. Daarom treffen we nu ook bijkomende voorbereidingen” , Tinne Van der Straeten, minister van Energie.

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne doen zich in heel Europa gevoelen, met name op het gebied van energie en, als gevolg daarvan in de prijzen. De oorlog toont aan hoe kwetsbaar de Europese economie is door haar sterke afhankelijkheid van de invoer van Russische fossiele brandstoffen.  

"Onze bevoorradingszekerheid komt niet in het gedrang, maar we staan klaar om solidair te zijn met andere Europese landen indien nodig. Daarom treffen we nu ook bijkomende voorbereidingen”

De positie van België is sterk en uniek in Europa.   

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een risico op energietekort in Europa en in landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn noodplannen afgekondigd. Ook in ons land maken een aantal bedrijven zich zorgen over de komende winter. "Ik begrijp de bezorgdheid van burgers en bedrijven. Komende winter wordt een moeilijk moment voor Europa. België heeft een unieke positie in Europa op het vlak van energie en beschikt over vele troeven die ons in staat stellen onze eigen bevoorradingszekerheid te verzekeren, ook in de winter. België heeft een aantal vele voordelen ten opzichte van haar buurlanden: wij zijn veel minder afhankelijk van Russisch gas dan Nederland en Duitsland, en onze elektriciteitsproductie kent de problemen die Frankrijk momenteel heeft niet. Bovendien zijn we ons sinds vorige winter aan het wapenen om de bevoorradingszekerheid te blijven garanderen", legt Van der Straeten uit.  

De troeven van België zijn een rechtstreekse gasbevoorrading uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, een LNG-terminal in Zeebrugge waarmee gas uit de hele wereld kan worden ingevoerd en een strategische gasreserve die op tijd voor de winter zal worden gevuld dankzij een versoepeling van de veiling voor de gasreserve in Loenhout.  

Dankzij deze unieke positie kan België vandaag gas exporteren naar Duitsland en elektriciteit naar Frankrijk.  

Om onze energievoorziening veilig te stellen en voorbereid te zijn op de ergste gebeurtenissen in België en Europa, heeft de minister van Energie haar winterplan aan de regering voorgelegd. Dit plan vormt een aanvulling op de maatregelen die de afgelopen jaren al zijn genomen en de afgelopen maanden zijn versterkt sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.   

Een winterplan om onze positie veilig te stellen en onze buren te steunen   

 Het plan omvat maatregelen op korte termijn:   

 • Wat de gasvoorziening betreft, zal de dialoog met Noorwegen worden versterkt. Het noodplan aardgas kreeg een eerste update in maart en tegen september wordt die nog eens verfijnd.  
   
 • Wat de elektriciteitsvoorziening betreft, wordt met Frankrijk samengewerkt om de onzekerheid in verband met de Franse nucleair park te monitoren. De minister van Energie heeft alle elektriciteitsproducenten ook gevraagd het geplande winteronderhoud uit te stellen tot het voorjaar.  
   
 • Het plan omvat de samenwerking tussen de overheidsniveaus om huishoudens en bedrijven bewuster te maken van energiebesparing. In dit verband zal de federale regering het goede voorbeeld geven door energiebesparingen in federale gebouwen door te voeren.   

"De vraag voor deze winter is niet of we genoeg energie zullen hebben, de vraag is of we maximaal solidair kunnen zijn met onze buurlanden. Daarvoor nemen we nu bijkomende maatregelen. Wij zijn op alle scenario's voorbereid. "

 

Maar ook maatregelen op lange termijn, zoals :   

 • België als Europese energiehub versterken door de capaciteit van de LNG-terminal in Zeebrugge en de doorvoercapaciteit naar Duitsland te vergroten;  
 • Om de elektriciteitsvoorziening in de komende winters te versterken;  
 • De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen door de energietransitie te versnellen;  
 • Hervorming van de Europese energiemarkt.   

Minister Van der Straeten: "De vraag voor deze winter is niet of we genoeg energie zullen hebben, de vraag is of we maximaal solidair kunnen zijn met onze buurlanden. Daarvoor nemen we nu bijkomende maatregelen. Wij zijn op alle scenario's voorbereid. "


Un plan hiver pour sécuriser notre sécurité d’approvisionnement en énergie 

Tinne Van der Straeten, ministre de l’Energie : “Notre sécurité d'approvisionnement ne sera pas compromise cet hiver, mais nous sommes prêts à faire preuve de solidarité avec d'autres pays européens si nécessaire. C'est pourquoi nous prenons des mesures complémentaires dès maintenant."  

Les conséquences de la guerre en Ukraine se font sentir dans toute l'Europe, notamment dans le domaine de l'énergie et, en conséquence, au niveau des prix.  La guerre montre la vulnérabilité de l'économie européenne en raison de sa forte dépendance à l'égard des importations de combustibles fossiles russes.   

La position de la Belgique est forte. Unique en Europe.  

La guerre en Ukraine provoque un risque de pénurie d’énergie et des plans d’urgence ont été annoncés dans des pays comme les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. Chez nous, un certain nombre d’entreprises expriment leurs inquiétudes pour l’hiver prochain. « Je comprends les préoccupations des citoyens et des entreprises. La Belgique occupe une place unique en Europe en matière d’énergie et a de nombreux atouts qui permettent d’assurer notre propre sécurité d’approvisionnement, même en hiver. Nous sommes beaucoup moins dépendants du gaz russe que les Pays-Bas et l’Allemagne, et notre production d’électricité n’a pas les problèmes que connaît actuellement la France. De plus, depuis l’hiver dernier, nous avons commencé à nous armer afin de continuer à garantir la sécurité de l’approvisionnement », explique Van der Straeten. 

Parmi les atouts de la Belgique, nous pouvons compter sur un approvisionnement en gaz en provenance directe de la Norvège et du Royaume-Uni, un terminal GNL à Zeebrugge qui permet d’importer du gaz de partout dans le monde, et une réserve stratégique de gaz qui sera remplie à temps pour l’hiver grâce un assouplissement des enchères pour la réserve de gaz à Loenhout. 

Une position unique qui permet aujourd’hui à la Belgique d’exporter du gaz vers l’Allemagne et de l’électricité vers la France.  

Mais pour sécuriser notre approvisionnement en énergie et être prêt à faire face aux pires éventualités en Belgique et en Europe, la ministre de l’Energie a présenté au gouvernement son plan hiver. Ce plan complète les mesures déjà mises en place ces dernières années et renforcées ces derniers mois depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.   

Un plan hiver pour sécuriser notre position et soutenir nos voisins  

Ce plan comprend des mesures à court terme :  

 • En ce qui concerne l’approvisionnement en gaz, il y aura notamment un dialogue renforcé avec la Norvège et un plan d’urgence affiné et totalement opérationnel avant l’hiver.    
 • En ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, une coopération avec la France est mise en place pour surveiller l’incertitude liée au parc nucléaire français. La ministre de l’Energie a également demandé à tous les producteurs d’électricité de reporter au printemps les maintenances prévues cet hiver au printemps. 
 • Le plan comprend une coopération entre les niveaux de pouvoir afin de sensibiliser les ménages et les entreprises aux économies d’énergie. A cet égard, le gouvernement fédéral montrera l’exemple en réalisant des économies d’énergie au niveau des bâtiments fédéraux.  

"La question pour cet hiver n'est pas : "Aurons-nous assez d'énergie ?", la question est "Serons-nous capables de faire preuve d'un maximum de solidarité avec nos pays voisins ?". Nous prenons des mesures complémentaires dans cet objectif-là. Nous sommes préparés à tous les scénarios."  

Ainsi que des mesures à long terme comme :  

 • Pour renforcer la Belgique en tant que hub européen de l’énergie en augmentant la capacité du terminal GNL de Zeebrugge et la capacité de transit vers l’Allemagne ; 
 • Pour renforcer l’approvisionnement en électricité lors des prochains hivers ; 
 • Pour réduire l’indépendance aux énergies fossiles en accélérant la transition énergétique ; 
 • Pour réformer le marché européen de l’énergie.  

Pour la ministre Van der Straeten : "La question pour cet hiver n'est pas : "Aurons-nous assez d'énergie ?", la question est "Serons-nous capables de faire preuve d'un maximum de solidarité avec nos pays voisins ?". Nous prenons des mesures complémentaires dans cet objectif-là. Nous sommes préparés à tous les scénarios."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren