waterstof

Antwerpen en Charleroi krijgen innovatief centrum voor waterstoftechnologie

Antwerpen en Charleroi krijgen innovatief centrum voor waterstoftechnologie

Op voorstel van Tinne Van der Straeten, Minister van Energie en Thomas Dermine, Staatssecretaris voor Economisch Herstel en Strategische Investeringen beslist de federale regering om twee nieuwe onderzoekscentra voor waterstoftechnologieën te bouwen, met elk een eigen specialisatie.

 

 • De centra worden ondersteund door het herstel- en investeringsplan van de federale overheid voor een bedrag van 16,2 miljoen euro. Met de oprichting van waterstoftestcentra versterkt België haar positie als pionier in waterstoftechnologie.
 • Het is opnieuw een belangrijke mijlpaal voor de federale waterstofstrategie en cruciaal om onze energie-intensieve industrie te vergroenen.
 • De realisatie van het project werd toegekend aan het von Karman Instituut voor Stromingsdynamika (VKI) (beslissing ministerraad 11 februari 2022) 

“De federale regering versterkt de leidende positie van Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief zijn op het gebied van waterstof en waterstoftechnologieën. De twee expertisecentra worden een echte pool van talent en innovatie, open voor externe partners, uit de academische wereld, onderzoeksinstituten en de industrie. Sinds de federale waterstofstrategie neemt waterstof een hoge vlucht. Dat is cruciaal om onze industrie hier te verankeren in de transitie naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit.” – Tinne Van der Straeten, minister voor Energie. 

 "Koolstofarme waterstof is een van de belangrijkste technologieën om de ecologische transitie van de Belgische industrie te realiseren. De twee toekomstige onderzoekscentra zullen een ultramoderne omgeving bieden voor fabrikanten in de chemische, lucht- en ruimtevaart- en energiesector om zich te positioneren als wereldkampioenen in waterstof. De infrastructuur zal ook de academische wereld in staat stellen om onderzoek van het laboratorium naar industriële schaal te brengen. Samen kunnen we deze nieuwe sector ontwikkelen en onze technologieën en diensten exporteren," zegt staatssecretaris Thomas Dermine. 

Belgische expertise 

Het eerste onderzoekscentrum komt op een terrein van 2,2 hectare in het Next Gen District van de Antwerpse haven. Het zal zich richten op petrochemie, transport, opslag en compressie van moleculen, offshore energieproductie en verbrandingsmotoren voor maritiem transport.  

Het tweede onderzoekscentrum komt op een terrein van 2,5 hectare in het Cleantech District aan de Porte de l'Ouest in Charleroi. Het zal zich richten op productie door elektrolyse of plasmalyse, verbranding voor warmteproductie in de zware industrie zoals staal en cement, en certificering van instrumentatie. Daarnaast zal een specifieke specialisatie in vloeibare waterstof de lucht- en ruimtevaartsector versterken bij de ontwikkeling van mechanische onderdelen zoals kleppen en warmtewisselaars.  

VKHyLab 

De onderzoekscentra krijgen de naam 'VKHyLab'. 

De volgende stap is het uitschrijven van een openbare aanbesteding voor de engineeringstudies ter voorbereiding van de bouw van de centra.  De werken beginnen zodra de nodige vergunningen zijn verkregen in 2025, en de voltooiing is gepland voor 2026-2027. 

Von Karman Instituut 

Het Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica werd aangesteld als projectmanager en exploitant van de toekomstige locaties. Op basis van diens ervaring met waterstof en met het beheer van een onderzoeksinfrastructuur op industriële schaal, heeft het Von Karman Instituut de afgelopen 12 maanden de technische, commerciële en financiële haalbaarheidsstudies gecoördineerd. Op basis van dit werk heeft het VKI een ambitieuze aanpak gedefinieerd op twee sites en ter ondersteuning van industriële partners zoals Atlas Copco, Be Blue, Compagnie Maritime Belge, Fluxys, AGC plasmalyse, Sirris en de Université Libre de Bruxelles.  

De Federale Waterstofstrategie   

De federale waterstofstrategie kadert in de transitie naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. Om koolstofneutraal te worden, heeft België niet alleen hernieuwbare elektriciteit nodig, maar ook grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof die de ecologische omschakeling van onze energie-intensieve industrie zullen bevorderen.  

De Federale Strategie wordt ondersteund door 4 pijlers en heeft tot doel België te positioneren als:  

 1. Import- en doorvoerhub in Europa voor groene waterstof 
 2. Van ons land een pionier maken in waterstoftechnologieën 
 3. Een robuuste waterstofmarkt te creëren door de implementatie van een open-access waterstofbackbone  
 4. De verschillende belanghebbenden (industrieën, regio's, buurlanden en exporterende derde landen) aanmoedigen om hun krachten en know-how te bundelen.  

Met de oprichting van onderzoekscentra versterken we de tweede en vierde pijler. 


Deux nouveaux centres de recherche sur les technologies hydrogene seront construits à Anvers et Charleroi 

Sur proposition de Tinne Van der Straeten, ministre de l’Énergie, et de Thomas Dermine, secrétaire d’Etat à la relance économique et aux investissements stratégiques, le gouvernement fédéral décide de construire deux nouveaux centres de recherche sur les technologies de l’hydrogène, chacun ayant son propre domaine d’expertise.  

 

 • Les centres sont soutenus par le plan de relance et d’investissement du gouvernement fédéral pour un montant de 16,2 millions d’euros. Avec la mise en place de ces centres de test pour l’hydrogène, la Belgique renforce sa position de pionnier dans la technologie de l’hydrogène.  
 • Il s’agit d’une autre étape importante de la stratégie fédérale sur l’hydrogène et d’une étape cruciale pour l’écologisation de notre industrie à forte densité énergétique. 
 • La réalisation du projet a été confiée à l’Institut von Karman pour  la dynamique des fluides (VKI) (décision du Conseil des ministres du 11 février 2022) 

« Le gouvernement fédéral renforce la position de leader es entreprises et instituts de recherche belges actifs dans le domaine de l’hydrogène et des technologies de l’hydrogène. Les deux pôles d’excellence deviendront un véritable vivier de talents et d’innovations, ouvert à des partenaires externes, issus du monde universitaire, des instituts de recherche et de l’industrie. Depuis le lancement de la stratégie fédérale sur l’hydrogène, l’hydrogène a pris une dimension particulière.  C’est crucial pour ancrer notre industrie ici dans la transition vers 100% d’énergies renouvelables et la neutralité climatique. » – Tinne Van der Straeten, ministre de l’énergie. 

« L’hydrogène bas-carbone est une des technologies clé pour réussir la transition écologique de l’industrie belge. Les deux futurs centres de recherche offriront un environnement de pointe aux industriels dans les secteurs de la chimie, l’aérospatial et l’énergie pour se positionner comme des champions mondiaux en matière d’hydrogène. L’infrastructure permettra également au monde académique de faire passer la recherche du laboratoire à l'échelle industrielle. Ensemble nous pourrons développer cette nouvelle filière et exporter nos technologies et services », indique le Secrétaire d’Etat Thomas Dermine. 

Expertise belge 

Le premier centre de recherche sera situé sur un site de 2,2 hectares dans le quartier Next Gen du port d’Anvers. Il se concentrera sur la pétrochimie, le transport, le stockage et la compression des molécules, la production d’énergie offshore et les moteurs à combustion interne pour le transport maritime.  

Le deuxième centre de recherche sera situé sur un terrain de 2,5 hectares du District Cleantech à la Porte de l’Ouest de Charleroi. Il sera axé sur la production par électrolyse ou par plasmalyse, la combustion pour la production de chaleur dans l’industrie lourde comme l’acier et le ciment et enfin pour la certification d’instrumentation. En outre, une spécialisation spécifique en hydrogène liquide permettra de renforcer le secteur aérospatial dans le développement des pièces mécaniques comme les valves et les échangeurs de chaleur. 

VKHyLab 

Les centres de recherche porteront le nom de ‘VKHyLab’. 

La prochaine étape dorénavant est le lancement d’un marché public  pour la réalisation des études d’ingénierie et la construction des centres. Les travaux devront commencer dès l’obtention des permis nécessaires en 2025 pour être finalisés en 2026-2027. 

Institut von Karman 

L’Institut von Karman pour la dynamique des fluides a été nommé chef de projet et opérateur des futurs sites. Fort de son expérience de l’hydrogène et de la gestion d’une  infrastructure de recherche à l’échelle industrielle, l’Institut von Karman a coordonné les études de faisabilité technique, commerciale et financière au cours des 12 derniers mois. Sur la base de ces travaux, le VKI a défini une approche ambitieuse sur deux sites  et pour soutenir  des partenaires industriels tels qu’Atlas Copco, Be Blue, la Compagnie Maritime Belge, Fluxys, AGC plasmalysis, Sirris et l’Université  Libre de Bruxelles.   

Stratégie fédérale hydrogène   

La stratégie fédérale hydrogène s’inscrit dans la transition vers une énergie 100 % renouvelable et la neutralité climatique. Pour devenir neutre en carbone, la Belgique a besoin non seulement d’électricité renouvelable, mais aussi de grandes quantités d’hydrogène renouvelable qui favoriseront la conversion écologique de notre industrie énergivore.  

La Stratégie fédérale s’appuie sur 4 piliers et vise à positionner la Belgique comme :  

 1. hub d’importation et de transit en Europe pour l’hydrogène vert et comme   
 2. pionnier dans les technologies de l’hydrogène, et vise à  
 3. créer un marché de l’hydrogène robuste grâce à la mise en œuvre d’une dorsale hydrogène en libre accès et à  
 4. encourager les différentes parties prenantes (industries, régions, pays voisins et pays tiers exportateurs) à unir leurs forces et leur savoir-faire. Avec la création de centres de recherche, nous renforçons les deuxième et quatrième piliers. 

Avec la création de centres de recherche, nous renforçons les deuxième et quatrième piliers. 

Ook interessant

Wind op zee

Principes voor tendercriteria voor de drie nieuwe windparken gekend

02 jul 2024

De principes voor de tendercriteria voor de Prinses Elisabeth-zone, de drie nieuwe windmolenparke...

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren