waterstof

Fluxys hydrogen gaat het waterstofvervoersnet in België beheren

Fluxys hydrogen gaat het waterstofvervoersnet in België beheren

De federale regering heeft de aanvraag van Fluxys hydrogen voor het beheer van het waterstofvervoersnet goedgekeurd. Daarmee wordt België het eerste land in Europa dat één operator aanstelt voor zijn waterstofnet 

Groene waterstof wordt gezien als een geschikte hefboom om de industrie te verduurzamen. Afgelopen zomer keurde het parlement op initiatief van minister van Energie Tinne Van der Straeten de wet goed die het transport van waterstof regelt, een wereldwijde primeur. De wet voorziet in de selectie van een waterstofnetwerkbeheerder (HNO) om een netwerk van pijpleidingen te ontwikkelen in heel België, naar analogie met de elektriciteitstransmissienetten van Elia en het aardgasvervoersnet van Fluxys.   

Vandaag heeft de federale regering, na de positieve adviezen van de CREG en de FOD Economie, Fluxys hydrogen aangeduid als netbeheerder voor waterstof in België voor een periode van 20 jaar.  

“Groene waterstof zal een opwaartse spiraal creëren: het verduurzamen van de zware industrie en het vrachtvervoer, het verankeren van deze industrie in ons land, noodzakelijk is voor de energietransitie van België, en het ondersteunen van de tewerkstelling in België. Na de allereerste waterstofwet neemt België opnieuw het voortouw door als eerste land ter wereld één waterstofnetbeheerder aan te stellen. Fluxys heeft jarenlange ervaring in het beheer van de gasinfrastructuur, maar nu heeft Fluxys hydrogen de opdracht gekregen om het waterstofnet te plannen, te ontwikkelen en te beheren. Een opdracht die essentieel is voor de energietransitie.” 

Groene waterstof, een essentieel onderdeel van 100% hernieuwbare energie  

Deze benoeming ligt in lijn met de federale waterstofstrategie die in oktober 2021 door minister van Energie Tinne Van der Straeten werd ingevoerd. Deze strategie is cruciaal om onze doelstellingen te bereiken: de overgang naar 100% hernieuwbare energie en naar klimaatneutraliteit. Om koolstofneutraal te worden, heeft België naast groene elektriciteit ook grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof nodig.  

De federale strategie is gebaseerd op 4 pijlers die van België een invoer- en doorvoercentrum voor groene waterstof moeten maken en die de pioniersrol van België op het vlak van waterstoftechnologie moeten versterken. Na de beslissing om offshore windenergie in de Noordzee te verdrievoudigen, is dit een cruciale hefboom om onze energie-intensieve industrie groener te maken.   

95 miljoen uit het Europees herstelplan  

Net zoals we een aardgas- of elektriciteitsnetwerk hebben, ondersteunt de federale waterstofstrategie de ontwikkeling van een waterstofnetwerk. Het strategische voordeel van België is onze ligging, in het centrum van verschillende grote industriële clusters en op een energiekruispunt in het hart van Europa

Het waterstofnetwerk is nodig om de industriële clusters van het land met elkaar te verbinden en tegelijk te zorgen voor interconnecties met de buurlanden. De voorbereidende werken voor de eerste fase zijn al begonnen, om tegen 2026 in totaal 150 km pijpleiding te hebben tussen de industriële clusters van Gent, Antwerpen en Luik, met verbindingen naar Nederland en Duitsland. Om die doelstelling te realiseren heeft Fluxys een subsidie van 95 miljoen euro gekregen in het kader van het Europees Herstelplan.   

België heeft de ambitie om tegen 2030 30 TWh waterstof te kunnen vervoeren, wat overeenkomt met een vijfde van het huidige aardgasverbruik in België. 


Fluxys hydrogen devient l’opérateur du réseau de transport d’hydrogène belge 

Le gouvernement fédéral valide la candidature de Fluxys hydrogen en tant que gestionnaire du réseau de transport d’hydrogène. La Belgique devient ainsi le premier pays d’Europe à désigner un gestionnaire unique pour son réseau hydrogène.  

L’hydrogène vert est considéré comme un des moyens privilégiés afin de rendre l’industrie plus durable. Sous l’impulsion de la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten, le parlement avait approuvé l’été dernier la loi réglementant le transport d’hydrogène, la première de ce type au monde. Celle-ci prévoyait la sélection d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène (HNO – Hydrogen network operator) pour développer un réseau de canalisations sur l’ensemble du territoire belge, par analogie avec les réseaux de transport d’électricité d’Elia et de gaz naturel de Fluxys.  

Aujourd’hui, suivant les avis positifs de la CREG et du SPF Economie, le gouvernement fédéral a désigné Fluxys hydrogen en tant que gestionnaire du réseau pour le transport d’hydrogène en Belgique pour une durée de 20 ans. 

« L’hydrogène vert va créer un cercle vertueux : rendre l’industrie lourde et le transport de marchandises durables, ancrer cette industrie nécessaire à la transition énergétique en Belgique, et soutenir l’emploi en Belgique.  Après la toute première loi sur l’hydrogène, la Belgique montre une nouvelle fois la voie en étant le premier pays au monde à désigner un gestionnaire unique de réseau de transport. Si Fluxys bénéficie depuis des années d’une solide expérience dans la gestion d’infrastructures gazière, Fluxys hydrogen reçoit aujourd’hui les missions de planifier, développer et exploiter le réseau de transport hydrogène, une mission essentielle à la transition énergétique. »  

L’hydrogène vert, élément essentiel du 100% renouvelable 

Plus globalement, cette désignation s’inscrit dans la ligne de la stratégie fédérale hydrogène mise en place par la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten en octobre 2021. Cette stratégie est déterminante pour atteindre nos objectifs : le passage à une énergie 100% renouvelable et à la neutralité climatique. En effet, pour devenir neutre en carbone, la Belgique a besoin, en plus de l’électricité verte, de grandes quantités d’hydrogène renouvelable. 

La stratégie fédérale repose sur 4 piliers vis à faire de la Belgique une plaque tournante d’importation et de transit pour l’hydrogène vert et renforcer le rôle de pionnier de la Belgique en matière de technologie de l’hydrogène. Après la décision de tripler l’éolien offshore en mer du Nord, il s’agit d’une stratégie cruciale pour rendre notre industrie à haute densité énergétique plus verte. 

95 millions via le plan de relance européen 

Tout comme nous disposons d’un réseau de gaz naturel ou d’électricité, la stratégie fédérale sur l’hydrogène soutient le développement d’une dorsale hydrogène.  L’avantage stratégique de la Belgique est notre emplacement et nous sommes au centre de plusieurs clusters industriels importants et à un carrefour énergétique au cœur de l’Europe.  

La dorsale hydrogène est nécessaire pour relier les clusters industriels du pays, tout en prévoyant des interconnexions avec les pays voisins. Les travaux préparatoires de la première phase ont déjà commencé pour atteindre, d’ici à 2026, un total de 150 km de canalisation entre les clusters industriels de Gand, d’Anvers et de Liège, et une connexion avec les Pays-Bas et l’Allemagne. Pour atteindre cet objectif, un subside de 95 millions d’euros du plan de relance européen a été octroyé à Fluxys.  

L’ambition de la Belgique est de pouvoir transporter 30 TWh d’hydrogène d’ici à 2030, ce qui équivaut à un cinquième de la consommation actuelle de gaz naturel en Belgique.  

 

Ook interessant

Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

23 mei 2024

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne ...

Energietransitie

Intentieverklaring met Arcelor Mittal om CO2 uitstoot met 30% te verminderen

22 mei 2024

Op woensdag 22 mei 2024 ondertekenden het staalbedrijf Arcelor Mittal, premier Alexander De Croo ...

Waterstof

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

21 mei 2024

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten een Namibische delegatie voor e...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren