hernieuwbare energie bevoorradingszekerheid

België baant zich een weg naar een duurzame energietoekomst

België baant zich een weg naar een duurzame energietoekomst

Meer hernieuwbare energie dankzij windmolenparken in de Noordzee, meer flexibiliteit en opslagsystemen via het CRM, en een verlenging van twee kernreactoren gedurende 10 jaar om de energietransitie te versnellen. Met deze beslissingen nemen we energie in eigen handen en verzekeren we onze elektriciteitsvoorziening voor de komende decennia. 

Groene stroom van de Noordzee voor alle Belgische huishoudens 

België gaat de capaciteit van wind op zee verdrievoudigen tot bijna 6GW tegen 2030 dankzij de bouw van drie nieuwe windparken in de Prinses Elisabeth Zone. De windturbines op zee zullen voldoende energie produceren om alle Belgische huishoudens van groene, betaalbare elektriciteit te voorzien. 

Met het vastleggen van de criteria voor drie nieuwe windparken zitten we in de laatste rechte lijn richting realisatie. De eerste windmolens in de Prinses Elisabeth zone zullen vanaf 2028 elektriciteit leveren.  

De Noordzee behoort toe aan alle Belgen. De daar geproduceerde elektriciteit ook. “We willen de burgers bij de energietransitie betrekken door hen directe toegang te geven tot windenergie van onze Noordzee. Dit betekent dat de voordelen van windenergie rechtstreeks naar burgers en MKB-bedrijven zullen gaan”, licht minister Van der Straeten toe. 

Het kader voor de bouw van deze windturbines is nu vastgesteld, en de aanbesteding voor de exploitatie van deze nieuwe windturbines wordt in 2024 gelanceerd. België is een pionier in Europa door burgerparticipatie als verplicht criterium op te nemen in de aanbesteding. 

“Met betaalbare elektriciteit van de Noordzee verzekeren we structureel lagere prijzen en verminderen we de CO2-uitstoot.” 

Meer grootschalige opslagoplossingen 

De federale regering heeft ook besloten om investeringen in nieuwe technologieën te stimuleren door de CRM te optimaliseren. 

We versterken de investeringsgolf in grote batterijen voor energieopslag, bijvoorbeeld tijdens perioden van overvloedige wind en zon, om zo een constante stroomvoorziening te garanderen. 

Momenteel bedraagt de capaciteit van Belgische batterijen 150 MW. In de komende jaren zou deze capaciteit met tien vermenigvuldigd kunnen worden: dit betekent dat de batterijen ongeveer vier uur lang stroom zullen kunnen leveren die vergelijkbaar is met die van de kernreactoren Doel 4 en Doel 1, bijvoorbeeld tijdens piekmomenten. 

Een verlenging van 10 jaar voor twee kernreactoren 

De federale regering heeft ook de juridische overeenkomst met Engie over de verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 afgerond. Deze overeenkomst kan nu worden voorgelegd aan de Europese Commissie. 

Deze overeenkomst is cruciaal voor een betere controle over het beheer van radioactief afval en de productie van kernenergie. 

De overeenkomst omvat twee belangrijke aspecten: 

  1. We zitten mee aan het stuur van de levensduurverlenging. België is eigenaar van de helft van de geproduceerde elektriciteit. 

  2. Engie zal 15 miljard euro aan de Belgische staat betalen voor het beheer van afvalstoffen en reserveert 8 miljard euro voor ontmantelingswerkzaamheden, wat neerkomt op een totaal van tenminste 23 miljard. 

De 15 miljard die door Engie wordt betaald, wordt beheerd door Hedera. Dat is een publieke instelling die verantwoordelijk is voor het beheer van dit bedrag zodat het beschikbaar is voor de toekomst, gedurende de komende 100 jaar of de komende 20 regeringen. 

Tinne Van der Straeten: “Te lang is er geen energiebeleid geweest in dit land. Dat is voorgoed veranderd. Deze regering neemt terug de controle over de energiebevoorrading, vandaag en voor de komende decennia.” 

Meer wind op zee. Meer opslag. Een verlenging van 10 jaar voor twee kernreactoren. Deze drie beslissingen van de federale regering garanderen de elektriciteitsvoorziening van ons land voor de komende decennia, met groenere elektriciteit dan ooit. België herneemt de controle, met een stevigere greep, over zijn elektriciteitsvoorziening. Deze cruciale beslissingen zijn bedoeld om onze huishoudens en industrie toegang te geven tot groenere en betaalbare elektriciteit. 


La Belgique trace sa voie vers un avenir énergétique durable  

Davantage d'énergie renouvelable grâce aux parcs éoliens en mer du Nord, plus de flexibilité et de stockage grâce au CRM, et une prolongation de l10 ans de la durée de vie de deux réacteurs nucléaires pour accélérer la transition énergétique. Avec ces décisions prises aujourd'hui, nous sécurisons reprenons notre énergie en main et sécurisons notre approvisonnement en électricité pour les décénnies à venir. 

De l’énergie verte de la mer du Nord pour tous les ménages belges  

La Belgique va tripler sa capacité éolienne en mer pour atteindre près de 6 GW d'ici 2030 grâce à la construction de trois nouveaux parcs éoliens dans la zone Prinses Elisabeth.  les éoliennes en mer produiront suffisamment d'énergie pour fournir en électricité verte et abordable tous les ménages belges.  

Avec la définition des critères pour les trois nouveaux parcs éoliens, nous sommes dans la dernière ligne droite vers la concrétisation du projet : les premières éoliennes de la zone Princess Elisabeth fourniront de l'électricité à partir de 2028.  

La mer du Nord appartient à tous les Belges. L'électricité qui y est produite, aussi. Nous tenons à impliquer les citoyens dans la transition énergétique en leur donnant un accès direct à l'énergie éolienne en mer. Cela signifie que les avantages de l'énergie éolienne iront directement aux citoyens et aux PME. Le cadre pour la construction de ces éoliennes est désormais établis, et l'appel d'offres pour l'exploitation de ces nouvelles éoliennes sera lancé en 2024. En intégrant la participation citoyenne comme critère obligatoire dans l'appel d'offres, la Belgique e se positionne une nouvelle fois comme  pionnière de la transition énergétique.  

"Avec l'électricité abordable de la mer du Nord, nous assurons des prix structurellement plus bas et réduisons les émissions de CO2."

Plus de solutions de stockage à grande échelle 

Le gouvernement fédéral a également décidé de stimuler les investissements dans de nouvelles technologies en optimisant le CRM.  

Nous renforçons la vague d'investissements dans de grandes batteries pour le stockage d'énergie, par exemple pendant les périodes de vent et de soleil abondants, afin de garantir un approvisionnement en électricité constant.  

Actuellement, la capacité des batteries intallées en Belgique est de 150 MW. Dans les années à venir, cette capacité pourrait être multipliée par dix : cela signifie que les batteries seront en mesure de fournir une puissance similaire à celle des réacteurs nucléaires Doel 4 et Doel 1 pendant environ quatre heures, par exemple pendant les  heures de pointe.  

10 ans de prolongation pour deux réacteurs  

Le gouvernement fédéral a également finalisé l'accord juridique avec Engie concernant la prolongation de la durée de vie de Doel 4 et Tihange 3. Cet accord peut maintenant être soumis à la Commission européenne. Cet accord est crucial pour un meilleur contrôle de la gestion des déchets radioactifs et de la production d'énergie nucléaire. L'accord comprend deux aspects majeurs : 

  1.  Nous sommes aux commandes de la prolongation de la durée de vie des deux réacteurs nucléaires. La Belgique est propriétaire de la moitié de l'électricité produite. 
  2. Engie versera 15 milliards d'euros à l'État belge pour la gestion des déchets et réservera 8 milliards d'euros pour les travaux de démantèlement, ce qui représente un total d’au moins 23 milliards d’euros.  

Les 15 milliards versés par Engie seront gérés par HEDERA, une institution publique responsable de la gestion de cette somme afin qu'elle soit disponible pour l'avenir, au cours des 100 prochaines années ou des 20 prochains gouvernements.  

Pendant trop longtemps, il n'y a pas eu de politique énergétique dans ce pays. Cela a changé pour toujours. Ce gouvernement prend le contrôle de l'énergie, aujourd'hui et pour les décennies à venir. Ces trois décisions du gouvernement fédéral garantissent l'approvisionnement électrique de notre pays pour les décennies à venir, avec une électricité plus verte que jamais. La Belgique reprend le contrôle, avec une emprise plus forte, sur son approvisionnement en électricité. Ces décisions cruciales visent à donner à nos ménages et à notre industrie un accès à une électricité plus verte et plus abordable. 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren