internationaal

Belgische energiehulp aan Oekraïne: zonnepanelen voor 25 ziekenhuizen

Belgische energiehulp aan Oekraïne: zonnepanelen voor 25 ziekenhuizen

Minister van energie Tinne Van der Straeten maakt 2,5 MEUR vrij om zonnepanelen te plaatsen op een 25-tal Oekraïense ziekenhuizen. Ze tekende daartoe een akkoord met Energy Community, een internationale organisatie die de EU en haar buurlanden verenigt rond energiesamenwerking en de energiehulp aan Oekraïne coördineert. 

Het Italiaanse ENEL schonk 5.700 zonnepanelen aan Oekraïne. Dankzij de Belgische hulp kunnen die geplaatst worden op een 25-tal Oekraïense ziekenhuizen. De zonnepanelen worden geïnstalleerd met een batterijsysteem, zodat de ziekenhuizen off grid kunnen blijven functioneren. Decentrale energieproductie is bovendien moeilijker voor Rusland om uit te schakelen. Het doel is om de zonnepanelen nog voor de winter te plaatsen. 

Gezien de goede geografische omstandigheden voor wind- en zonne-energie in het zuiden van het land, werkt de Oekraïense regering actief aan het verhogen van de opwekking van hernieuwbare energie. 

“België voorziet 25 Oekraïense ziekenhuizen van een schone back-up wanneer het net uitvalt door Russische aanvallen.  Dat is van levensbelang om ziekenhuizen continu draaiende te houden. Vooral aan de vooravond van een nieuwe winter waar opnieuw grote Russische aanvallen verwacht worden op kritieke energie-infrastructuur. Deze structurele energiehulp helpt Oekraïne op hun vraag ook op lange termijn met het vergroenen van het energiesysteem.” 

België leverde vorig jaar al 165 noodgeneratoren om Oekraïense gezinnen te helpen de winter te doorkomen en na de aanval op de Nova Kakhovka dam, die een humanitaire en ecologische ramp veroorzaakte. België heeft ook de diesel en benzine geleverd waar noodgeneratoren op draaien. In totaal heeft België al 33 duizend ton diesel en benzine geleverd. Sinds deze aanvallen heeft het Oekraïense Ministerie voor Energie gerichte noodhulp gevraagd, en is België erin geslaagd in de wereldwijde top 4 terecht te komen inzake het aantal noodgeneratoren, met dank aan de uitstekende samenwerking met B-Fast. 

DG Energie maakt in samenwerking met Oekraïne een lijst op van hernieuwbare energiebedrijven die de zonnepanelen en batterijen kunnen plaatsen. Ze maakt ook de lijst op van ziekenhuizen waar back-up power nodig is. Dat is in het bijzonder dichter bij de frontlinie waar regelmatige black-outs voorkomen en het aantal slachtoffers aanzienlijk is. 

Energie als doelwit 

Rusland valt sinds de winter van 2022-2023 gericht de Oekraïense energieinfrastructuur aan met rakketten en drones om de Oekraïeners in de kou te zetten.  

De directe schade aan de Oekraïense energiesector is enorm: sinds 10 oktober 2022 werd ruim 65% van de thermische, 20% van de zonnepaneelinstallaties, en 75% van de windcapaciteit verstoord of volledig vernield. Lokale ingenieurs en arbeiders herstellen onafgebroken het energiesysteem met gevaar voor eigen leven.  

De humanitaire implicaties van gerichte aanvallen op civiele energie-infrastructuur zijn niet alleen beperkt tot het uitvallen van het centrale elektriciteitsnet. Er zijn enorme secundaire gevolgen:  

  • Decentrale noodgeneratoren inschakelen, met verhoogde kosten, grote vraag naar dieselbrandstof, het transport daarvan, en enorme lokale luchtvervuiling  
  • Tijdelijk wegvallen van telecommunicatiediensten, waardoor onder andere ook gezondheidsdiensten niet meer optimaal kunnen werken 
  • Watervoorzieningsproblemen door het wegvallen van elektriciteitsvoorziening. 
  • Nucleaire veiligheidszorgen, onder andere door aanvallen op hoogspanningslijnen, en de Russische bezetting en de facto controle over de Zaporizzhia kerncentrale. 
  • Overstromingen (aanval op Kakhovka dam), drijvende mijnenvelden, landbouwgebieden die onbruikbaar worden. 

Soutien énergétique à l’Ukraine : la Belgique libère 2,5 millions pour l’installation de panneaux solaires sur des hôpitaux ukrainiens.  

La ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, libère 2,5 millions d'euros pour installer des panneaux solaires sur une vingtaine d'hôpitaux ukrainiens. Un accord a été signé avec la Energy Community, une organisation internationale qui coordonne l’aide énergétique pour l’Ukraine au nom des pays de l’Union européenne et de ses voisins.    

La société italienne ENEL a fait don de 5700 panneaux solaires à l'Ukraine. Grâce à l'aide belge, ces panneaux pourront être installés sur une vingtaine d'hôpitaux ukrainiens. Les panneaux solaires seront équipés d'un système équipé de batteries, permettant aux hôpitaux de fonctionner de manière autonome. La production décentralisée d'énergie est également plus difficile à neutraliser par la Russie. L'objectif est d'installer les panneaux solaires avant l'hiver.  

Compte tenu des bonnes conditions géographiques pour l'énergie éolienne et solaire dans le sud du pays, le gouvernement ukrainien travaille activement à augmenter la production d'énergie renouvelable.  

« La Belgique fournit à 25 hôpitaux ukrainiens une source d'énergie propre en cas de défaillance du réseau due à des attaques russes. C'est vital pour maintenir le fonctionnement continu des hôpitaux, surtout à l'approche d'un nouvel hiver où de nouvelles attaques russes importantes sont attendues sur l'infrastructure énergétique critique. Cette aide énergétique structurelle aide également l'Ukraine, à sa demande, à verdir son système énergétique à long terme. » 

 L'année dernière, après l'attaque du barrage de Nova Kakhovka qui avait provoqué une catastrophe humanitaire et écologique, la Belgique avait fourni 165 générateurs d'urgence pour aider les familles ukrainiennes à affronter l'hiver. La Belgique a également fourni le diesel et l'essence utilisés par les générateurs d'urgence. Au total, la Belgique a livré 33.000 tonnes de diesel et d'essence. Suite à ces attaques, le ministère ukrainien de l'Énergie avait demandé une aide d'urgence ciblée, et la Belgique a réussi à se classer parmi les quatre premiers mondiaux en termes de nombre de générateurs d'urgence, grâce à une excellente collaboration avec B-Fast. 

La DG Énergie, en collaboration avec l'Ukraine, établit une liste d'entreprises d'énergie renouvelable capables d'installer les panneaux solaires et les batteries. Elle établit également la liste des hôpitaux nécessitant une alimentation de secours. Cela concerne particulièrement les zones proches de la ligne de front où les coupures de courant régulières sont fréquentes et le nombre de victimes est important. 

L'énergie comme cible 

Depuis l'hiver 2022-2023, la Russie vise délibérément l'infrastructure énergétique ukrainienne avec des missiles et des drones pour laisser les Ukrainiens dans le froid. 

Les dommages directs au secteur énergétique ukrainien sont énormes : depuis le 10 octobre 2022, plus de 65 % des installations thermiques, 20 % des installations de panneaux solaires et 75 % de la capacité éolienne ont été perturbés ou complètement détruits. Les ingénieurs et travailleurs locaux réparent sans relâche le système énergétique, au péril de leur vie. 

Les implications humanitaires des attaques ciblées contre l'infrastructure énergétique civile ne se limitent pas à la défaillance du réseau électrique central. Les conséquences sont énormes : 

  • Activation de générateurs d'urgence décentralisés, avec des coûts élevés, une forte demande de carburant diesel, son transport, et une énorme pollution de l'air locale. 
  • Interruption temporaire des services de télécommunication, affectant notamment le bon fonctionnement des services de santé. 
  • Problèmes d'approvisionnement en eau dus à l'interruption de l'alimentation électrique. 
  • Préoccupations concernant la sécurité nucléaire, notamment en raison d'attaques sur les lignes à haute tension et de l'occupation russe et du contrôle de facto de la centrale nucléaire de Zaporizzhia. 
  • Inondations (attaque sur le barrage de Kakhovka), champs de mines flottants, et zones agricoles devenues inutilisables. 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren