bevoorradingszekerheid

Commissie keurt wijzigingen aan Belgisch capaciteitsmechanisme goed

Commissie keurt wijzigingen aan Belgisch capaciteitsmechanisme goed

De Europese Commissie heeft bevestigd dat België kan doorgaan met haar capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM), dat de bevoorradingszekerheid van het land tegen minimale kosten waarborgt. Het mechanisme wordt als evenwichtig beschouwd, ook na de verlenging van de levensduur van 2 GW aan kernenergie met tien jaar. 

Het conflict in Oekraïne heeft alle Europese landen gedwongen hun energiestrategieën te heroverwegen. De Belgische federale regering besloot op 18 maart 2022 om de exploitatie van 2 GW aan kerncentrales met nog eens 10 jaar te verlengen. Tihange 3 en Doel 4 herstarten in de winter van 2025-2026. 

Na dit besluit werden er discussies gevoerd met de Europese Commissie over de impact van deze verlenging op het capaciteitsmechanisme. Het CRM fungeert als een soort verzekeringspolis en garandeert de bevoorradingszekerheid tegen de laagst mogelijke kosten. 

 

"Het capaciteitsremuneratiemechanisme speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de bevoorradingszekerheid tegen de laagst mogelijke kost. De opname van een 10-jarige verlenging voor 2 GW aan kernenergie zal een rol spelen in de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen op korte termijn. Deze periode stelt ons ook in staat om aanzienlijke vooruitgang te boeken in de strijd tegen de opwarming van de aarde en onze inspanningen te richten op het bereiken van 100% hernieuwbare energie tegen 2050." 

De afgelopen maanden hebben er frequente uitwisselingen van informatie plaatsgevonden tussen België en de Europese Commissie. De Europese Commissie deelt het standpunt van de Belgische regering dat het capaciteitsvergoedingsmechanisme noodzakelijk is en voldoet aan de Europese wetgeving. Met de voltooiing van deze besprekingen heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gegeven voor het CRM, dat nu de 10-jarige verlenging van 2 GW aan kernenergie in de energiemix opneemt. De Commissie heeft ook enkele ontwerpwijzigingen aan het mechanisme goedgekeurd die in reactie op de energiecrisis zijn doorgevoerd. Deze wijzigingen beogen het mechanisme robuuster en milieuvriendelijker te maken. 

Deze formele goedkeuring stuurt een duidelijk signaal naar marktspelers en markeert een belangrijke stap in het waarborgen van onze bevoorradingszekerheid. 

De regering had al kortetermijnmaatregelen geïmplementeerd om de energiecrisis het hoofd te bieden en de energievoorziening tijdens de komende winters te garanderen, terwijl ze ook werkte aan een aanzienlijke toename van hernieuwbare energie vanaf 2025 en zorgde voor voldoende flexibiliteit in het systeem. Deze aanpak heeft tot doel af te stappen van de historische praktijk van improvisatie en kortetermijndenken in het energiebeleid. In onzekere tijden zijn investeringszekerheid en beleidsconsistentie van vitaal belang, en het investeringsmechanisme biedt de stabiliteit en zekerheid waar investeerders al jaren naar op zoek zijn. 


La Commission approuve les modifications apportées au mécanisme de capacité belge

La Commission européenne a confirmé que la Belgique peut mettre en place son mécanisme de rémunération de la capacité (CRM), garantissant la sécurité d'approvisionnement du pays à un coût minimal. Le mécanisme est considéré comme proportionné, même en tenant compte de la prolongation de 2 GW d'énergie nucléaire pendant dix ans. 

Le conflit en Ukraine a contraint tous les pays européens à réévaluer leurs stratégies énergétiques. Le gouvernement fédéral belge a décidé le 18 mars 2022 de prolonger de 10 ans le fonctionnement de 2 GW de centrales nucléaires. Les centrales Tihange 3 et Doel 4 devraient redémarrer à l'hiver 2025-2026. 

Suite à cette décision, des discussions ont eu lieu avec la Commission européenne concernant l'impact de cette prolongation sur le mécanisme de capacité. Le CRM fonctionne comme une forme de police d'assurance, garantissant l'approvisionnement en énergie au coût le plus bas possible. 

"Le mécanisme de rémunération de la capacité joue un rôle vital dans la garantie de la sécurité de l'approvisionnement en énergie au coût le plus bas possible. L'inclusion d'une prolongation de 10 ans pour 2 GW d'énergie nucléaire contribuera à court terme à accélérer la fin des combustibles fossiles. Cette période nous permettra également de faire des progrès importants dans la lutte contre le réchauffement climatique et de diriger nos efforts en vue d’atteindre le 100 % renouvelable d'ici 2050." 

Au cours des derniers mois, de fréquents échanges d'informations ont eu lieu entre la Belgique et la Commission européenne. La Commission européenne partage l'avis du gouvernement belge selon lequel le mécanisme de rémunération de la capacité est nécessaire et conforme à la législation européenne. À la suite de ces discussions, la Commission européenne a donné son approbation au CRM, qui intègre désormais la prolongation de 10 ans de 2 GW d'énergie nucléaire dans le mix énergétique. La Commission a également approuvé certaines modifications de conception du mécanisme qui ont été apportées en réponse à la crise énergétique. Ces modifications visent à rendre le mécanisme plus robuste et plus respectueux du climat. 

Cette approbation formelle envoie un signal clair aux acteurs du marché. Il s'agit d'une étape importante pour garantir notre sécurité d'approvisionnement. 

Le gouvernement avait déjà mis en place des mesures à court terme pour faire face à la crise énergétique et garantir l'approvisionnement en énergie lors des prochains hivers, tout en travaillant à une augmentation significative de l'énergie renouvelable à partir de 2025 et en assurant une flexibilité suffisante dans le système. Cette approche vise à mettre fin à la pratique historique de l'improvisation et de la réflexion à court terme dans la politique énergétique. En période d'incertitude, la sécurité des investissements et la cohérence politique sont essentielles, et le mécanisme d'investissement offre la stabilité et la certitude que les investisseurs recherchent depuis des années. 

 

Zie ook: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4689 

Ook interessant

Nucleair

De Belgische Staat en federale instellingen in de nucleaire sector SCK CEN en IRE ondertekenen een beheerovereenkomst

18 apr 2024

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Energie, Tinne Van der Straeten, het Na...

Internationaal

Press release regarding the Informal Energy Council of 15th and 16th April

17 apr 2024

European Energy Ministers met in Brussels on Monday 15 and Tuesday 16 April for an informal minis...

Internationaal

Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: een "zonnekaart" voor Europese fotovoltaïsche energie

15 apr 2024

Onder het voorzitterschap van België hebben 23 lidstaten, de Europese Commissie en de zonne-energ...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren