wind op zee

Met 'OPEC van wind op zee' boost België wereldwijde versneling wind op zee

Met 'OPEC van wind op zee' boost België wereldwijde versneling wind op zee

De COP27 staat dinsdag in het teken van energie. België treedt samen met 8 andere landen toe tot Global Offshore Wind Allance (GOWA). Wat OPEC is voor olie is GOWA voor offshore wind. België, Colombia, Duitsland, Ierland, Japan, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten sluiten zich aan bij de Global Offshore Wind Alliance (GOWA) en verbinden zich tot een snelle toename van windenergie op zee om de klimaat- en energiecrisis aan te pakken.

België is een van de koplopers in offshore wind en versnelt de energietransitie met een verviervoudiging van de offshore windcapaciteit tegen 2040 in de Belgische Noordzee, de bouw van een hybride energie-eiland en nieuwe interconnecties met Noordzeelanden. We maken van de Noordzee een grote duurzame energiecentrale. Met deze groene versnelling kunnen we gas en olie sneller vervangen door wind op zee en groene waterstof. De lancering van deze alliantie is een uitgelezen kans om de Belgische kennis en expertise op dit gebied te exporteren naar andere regio's in de wereld, om de energietransitie te versnellen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

"We maken van de Noordzee één grote duurzame energiecentrale."

Wind op zee heeft een enorm potentieel. De nieuwe grote windmolens op zee, groter dan de Eiffeltoren, hebben slechts 3-tal rotaties nodig om voldoende elektriciteit te genereren om een elektrische wagen op te laden. En die batterij kan een gezin een kleine week van elektriciteit te voorzien. Met GOWA delen we kennis en expertise om parken versneld gerealiseerd te krijgen in heel de wereld. Andere landen kunnen profiteren van de expertise die België heeft opgedaan bij de realisatie van de eerste zone.

Ook bij de ontwikkeling van de tweede offshore wind zone in de Belgische Noordzee blijft België innoveren. Zo zullen de windparken in de Prinses Elisabethzone via een allereerste energie-eiland aan land worden gebracht én interconnecteren met andere Noordzeelanden (hybride interconnectie), zodat ook wanneer de wind hier niet of minder waait, er een stabiele aanvoer van hernieuwbare energie uit andere Noordzeelanden kan gegarandeerd worden. Nu reeds plannen ook andere landen, zoals Denemarken, energie-eilanden.

België bekijkt ook innovatieve businessmodellen in het kader van een tendermechanisme dat wordt uitgewerkt voor de te ontwikkelen Prinses Elisabeth zone. Dit moet ervoor zorgen dat goedkope windenergie die we in onze Noordzee opwekken rechtstreeks tot bij onze bedrijven en tot bij onze gezinnen komt. Hierbij zal België zich baseren op de Europese definities van hernieuwbare energiegemeenschappen - zoals de energiecoöperaties in handen van burgers – en hen de kans te geven te participeren en mede-eigenaar te worden van de windparken en hen de energie rechtstreeks te laten leveren (via PPAs) tot bij gezinnen en kmo's.

Zowel het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) als het Internationaal Energie Agentschap (IEA) verwachten dat de offshore-windcapaciteit in 2050 meer dan 2000 GW moet bedragen, tegenover iets meer dan 60 GW nu. Om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden wil GOWA bijdragen tot een versnelde groei tot totaal van ten minste 380GW geïnstalleerde capaciteit tegen eind 2030.


Avec « l’OPEP de l’éolien offshore », la Belgique accélère le mouvement mondial de l’éolien offshore 

Ce mardi, la COP27, est entièrement consacrée à l’énergie. La Belgique rejoint Global Offshore Wind Alliance (GOWA) avec 8 autres pays. GOWA est à l’éolien offshore ce qu’est l’OPEP au pétrole. La Belgique, la Colombie, l’Allemagne, l’Irlande, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis annoncent rejoindre la Global Offshore Wind Alliance (GOWA) et s’engagent à accroître rapidement l’énergie éolienne offshore pour faire face à la crise climatique et énergétique. 

La Belgique figure parmi les pionniers de l’éolien offshore et a décidé d’accélérer la transition énergétique en quadruplant de la capacité éolienne offshore en mer du Nord belge d’ici 2040, avec la construction d’une île énergétique hybride et des interconnexions supplémentaires avec les pays de la mer du Nord. Nous transformons la mer du Nord en une grande centrale électrique durable. Avec cette accélération verte, nous pouvons remplacer le gaz et le pétrole plus rapidement par l’éolien offshore et l’hydrogène vert. Le lancement de cette alliance est une excellente opportunité d’exporter les connaissances et l’expertise belges dans ce domaine vers d’autres régions du monde, afin d’accélérer la transition énergétique et de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.  

L’éolien offshore a un potentiel énorme. Les éoliennes en mer les plus récentes, plus grandes que la Tour Eiffel, n’ont besoin que de 3 rotations pour générer suffisamment d’électricité pour recharger une voiture électrique. Et cette batterie peut fournir de l’électricité à une famille pendant une semaine. Avec GOWA, nous partageons nos connaissances et notre expertise pour accélérer la mise en place de parcs à travers le monde. D’autres pays peuvent bénéficier de l’expertise que la Belgique a acquise dans la réalisation de la première zone. 

La Belgique entend également innover dans le développement de la deuxième zone éolienne offshore en mer du Nord belge. Par exemple, les parcs éoliens de la zone Princesse Elisabeth seront amenés à terre via une toute première île énergétique et interconnectés avec d’autres pays de la mer du Nord (interconnexion hybride), de sorte que même lorsque le vent ne souffle pas ici, ou souffle moins, un approvisionnement stable en énergie renouvelable provenant d’autres pays de la mer du Nord peut être garanti. D’autres pays, comme le Danemark, planifient aussi des îles énergétiques.  

La Belgique étudie également des modèles économiques innovants dans le cadre d’un mécanisme d’appel d’offres en cours de développement pour la zone Princesse Elisabeth. Cela devrait garantir que l’énergie éolienne bon marché que nous produisons dans notre mer du Nord parvienne directement à nos entreprises et à nos familles. Ce faisant, la Belgique se fondera sur les définitions européennes des communautés d’énergie renouvelable – telles que les coopératives énergétiques détenues par les citoyens – et leur donnera la possibilité de participer et de devenir copropriétaires des parcs éoliens dans le but d’approvisionner directement (via des PPA - Power Purchase Agreements) familles et PME. 

L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estiment que la capacité éolienne offshore dépassera les 2 000 GW d’ici 2050, contre un peu plus de 60 GW aujourd’hui. Pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degré, GOWA veut contribuer à une croissance accélérée d’au moins 380 GW de capacité installée d’ici la fin de 2030.  

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren