hernieuwbare energie

Minder biobrandstoffen en meer groene elektriciteit in het transport

Minder biobrandstoffen en meer groene elektriciteit in het transport

Vanaf 1 januari 2024 worden biobrandstoffen op basis van voedingsproducten zoals soja, tarwe of maïs in benzine en diesel aan de pomp geleidelijk afgebouwd.

In België vertegenwoordigt de transportsector momenteel 23,4% van ons energieverbruik (bron: Belgian-Energy-Data). Deze sector kan een drijvende kracht zijn achter de energietransitie om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. 

Deze geleidelijke eliminatie vindt plaats in het kader van de Europese richtlijn inzake hernieuwbare energie RED II, omgezet in de wet van 31 juli 2023 en van toepassing op 1 januari 2024. Deze richtlijn verplicht lidstaten om tegen 2030 14% van de energie in de transportsector uit hernieuwbare bronnen te halen. 

Voedsel hoort thuis op ons bord, niet in de tank

De nieuwe Belgische wet, die ambitieuzer is dan de Europese richtlijn, omvat ook een traject voor de geleidelijke uitfasering van biobrandstoffen van de eerste generatie. Het aandeel biobrandstoffen op basis van gewassen bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie - de eerste generatie biobrandstoffen - is al met 1% gedaald sinds 1 januari 2024. Het aandeel zal verder dalen en slechts 2,5% meer bedragen in 2030.  

"Voedsel hoort thuis op ons bord, niet in de tank. Het gebruik van voedsel- en voedergewassen voor de productie van biobrandstoffen is onverantwoord. Hoewel het op het eerste gezicht een goed idee lijkt, worden de biobrandstoffen al jaren betwist, met name vanwege hun schadelijke gevolgen voor het milieu, voedselzekerheid en ook de schending van de mensenrechten. Een geleidelijke uitfasering van biobrandstoffen in benzine en diesel is cruciaal om de transportsector te vergroenen." 

Palm- en sojaoliën zijn al verbannen uit biobrandstoffen sinds 2023. Tinne Van der Straeten "Dit leidt dit tot ontbossing. Deze brandstoffen zijn valse vrienden. Ze hebben geen klimaatvoordeel ten opzichte van fossiele brandstoffen. Ze kosten de consument aan de pomp geld en veroorzaken uiteindelijk meer emissies als gevolg van de massale ontbossing die plaatsvindt om deze gewassen te laten groeien." 

Op weg naar vergroening van de transportsector

Het wetsvoorstel voorziet ook in de oprichting van een register waarin brandstofleveranciers hun leveringen van hernieuwbare energie kunnen registreren. Brandstofleveranciers (raffinaderijen, exporteurs, ...) kunnen via dit register aantonen dat ze het hernieuwbare traject volgen. Fysiek door te voldoen aan de nieuwe normen voor de bijmenging van biobrandstoffen, of door hernieuwbare eenheden aan te kopen bij een andere leverancier. Dit kan via dit nieuw opgerichte register nu ook bij exploitanten die elektriciteit leveren voor het wegtransport.  

"Als we willen stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, of ze nu uit Rusland of ergens anders vandaan komen, moeten we de vergroening van het transport versnellen. Dankzij dit register zullen we een positieve spiraal creëren voor elektrische mobiliteit: we versterken ons netwerk van oplaadpunten, waardoor belangrijke barrières voor de aanschaf van een elektrisch voertuig voor veel mensen wordt weggehaald." 

Op dit gebied laat België zich inspireren door Nederland, waar een vergelijkbaar register al 5 à 6 jaar bestaat en op korte tijd heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een van de dichtste netwerken van oplaadpunten in Europa. 


Tinne Van der Straeten : « Moins de biocarburants mais plus d’électricité verte dans les transports » 

Depuis le 1er janvier 2024, les biocarburants à base de produits alimentaires comme le soja, le blé ou le maïs sont progressivement éliminés de l’essence et du diesel à la pompe.   

En Belgique, le secteur des transports représente 23,4 % de notre consommation d'énergie (source Belgian-Energy-Data). Ce secteur peut être l'un des moteurs de la transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.   

Cette élimination progressive s’inscrit dans le contexte de la directive européenne sur les énergies renouvelables RED II, transcrite dans la loi du 31 juillet 2023 et entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Celle-ci impose aux Etats membres d'atteindre une part d'énergie provenant de sources renouvelables de 14% dans le secteur des transports d'ici 2030.  

« La nourriture doit être dans l'assiette, pas dans le réservoir » 

La nouvelle loi, plus ambitieuse que la directive européenne, comprend aussi une trajectoire de sortie des biocarburants de première génération. La part des biocarburants à base de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale - la première génération de biocarburants – a déjà baissé de 1% au premier janvier. La part continuera de baisser et n’augmentera que de 2,5 % en 2030.  

« La nourriture doit être dans l’assiette, pas dans le réservoir. Utiliser des cultures (vivrières et fourragères) pour fabriquer des biocarburants est irresponsable. A priori une bonne idée, les biocarburants sont contestés depuis plusieurs années, notamment pour leurs conséquences néfastes sur l’environnement, sur la sécurité alimentaire et aussi sur le respect des droits de l’homme. Une sortie progressive de la part des biocarburants dans l’essence et dans le diesel est un élément crucial pour verdir le secteur des transports ».  

Les huiles de palme et de soja ont déjà été bannies des biocarburants en 2023. Pour Tinne Van der Straeten, « ce dispositif est à l'origine d'une déforestation à grande échelle. Ces combustibles sont des faux amis. Ils n'ont aucun avantage sur les combustibles fossiles d'un point de vue climatique. Ils coûtent de l'argent au consommateur à la pompe et provoquent finalement davantage d'émissions en raison de la déforestation massive observée pour faire pousser ces cultures. »  

« En route vers la verdurisation du secteur des transports »  

Le texte prévoit également la mise en place d'un registre, au sein duquel les fournisseurs de carburants peuvent enregistrer leur contribution renouvelable.  

Les opérateurs (raffineurs, exportateurs, …) peuvent prouver qu’ils suivent la trajectoire renouvelable via ce registre. Soit physiquement, en se conformant aux nouvelles normes de mélange de biocarburants, soit en achetant des unités renouvelables via ce registre, notamment auprès des opérateurs qui fournissent de l’électricité pour le transport routier via ce nouveau registre. 

« Si nous voulons nous sevrer des énergies fossiles, qu’elles proviennent de Russie ou d’ailleurs, nous devons accélérer la transition vers une mobilité plus verte. Grâce à ce registre, nous allons créer un cercle vertueux pour la mobilité électrique : nous renforçons notre réseau de bornes de recharge, levant ainsi un frein majeur à l’achat d’un véhicule électrique. »   

Dans ce domaine, la Belgique s’inspire des Pays-Bas, où un registre similaire existe depuis 5-6 ans et a contribué, en quelques années, au développement d'un des réseaux de bornes de recharge le plus dense d’Europe. 

 

 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren