wind op zee

Rechtstreeks toegang voor burgers en industrie tot nieuwe windparken in Noordzee

Rechtstreeks toegang voor burgers en industrie tot nieuwe windparken in Noordzee

België gaat de capaciteit van wind op zee verdrievoudigen tot bijna 6 GW tegen 2030 dankzij de bouw van drie nieuwe windparken in de Prinses Elisabeth Zone. Met het vastleggen van de criteria voor drie nieuwe windparken zitten we in laatste rechte lijn richting realisatie. Burgers en industrie krijgen rechtstreeks toegang tot goedkope Noordzeestroom en dankzij het tendermodel zijn overwinsten uitgesloten. 

De drie windparken moeten volledig operationeel zijn tegen 2030. De bestaande en de nieuwe windparken samen betekent Noordzeestroom voor alle Belgische gezinnen. Door meer goedkope hernieuwbare energie in eigen land te voorzien, zijn we beter beschermd tegen stijgende prijzen. Want dat is elektriciteit die we in eigen land produceren, zonder afval en zonder CO₂. Kandidaat-investeerders krijgen na goedkeuring van de Europese Commissie 9 maanden om hun offerte in te dienen. Wie de beste score haalt op de verschillende criteria krijgt de concessie om een windpark te bouwen. 

 

Investeringszekerheid en vermijden overwinsten 

Het tendermechanisme werkt via 2-sided contract for difference als prijsstabiliseringsmechanisme waarin een prijsbodem en prijsplafond wordt afgesproken. Dit systeem zorgt aan de ene kant voor investeringszekerheid en lage financieringskosten door een overheidsgarantie. Dit is cruciaal in deze periode waar de toeleveringsketen onder druk staat en garandeert ook dat de kosten niet naar de eindklant worden doorgerekend. Anderzijds zorgt het tendermechanisme ervoor dat overwinsten niet langer mogelijk zijn. Inkomsten die hoger liggen dan een vooraf afgesproken prijs, moeten worden terugbetaald aan de overheid 

"De energietransitie moet er één zijn van en voor iedereen. Energiebevoorrading, dat gaat niet enkel over infrastructuur. Dat gaat in de eerste plaats over mensen: energie is van iedereen en iedereen heeft het nodig. Ik wil onze burgers bij de energietransitie betrekken en dat doen we vandaag."

Vergroening industrie 

De Industrie krijgt ook rechtstreeks toegang tot maximum de helft van de elektriciteitsproductie van windparken op zee. Via ‘power purchase agreements’ (PPA) kunnen er lange termijn contracten afgesloten worden met elektriciteitsproducent. Op die manier kunnen bedrijven zich beschermen tegen schommelende prijzen en geeft dit een boost aan investeringen in hernieuwbare energie. Hierdoor stimuleren we elektrificatie en vergroening en versterken we de competitiviteit van de Belgische industrie.  

 

Burgers worden mede-eigenaar 

België pioniert in Europa met burgerparticipatie op te nemen als verplicht criterium. We stimuleren kandidaat-investeerders om burgers te betrekken bij hun plannen. Investeren is nooit zonder risico en een gedetailleerd plan over hoe deze participatie via communicatie, sensibilisatie en actieve betrokkenheid zal worden bereikt en toegepast moet in de offerte worden opgenomen. Bovendien zullen burgers en KMO’s rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot windenergie bijvoorbeeld via een coöperatie.  

 

Timing 

Met de bepalen van de criteria neemt de regering één van de laatste belangrijke horde voor tijdige realisatie van de windparken. Na een goedkeuringsproces bij de Europese commissie, krijgen de Kandidaat-investeerders 9 maanden de tijd om een offerte in te dienen. Waarna de administratie drie maanden (verlengbaar met 3 maanden) de tijd krijgt voor beoordeling van de projecten. De winnende investeerders krijgen maximaal 48 maanden om volledig operationeel te zijn. Een eerste fase dient zijn eerste turbines draaiende te hebben vóór eind 2028. 

 


Accès direct des citoyens et de l’industrie aux nouveaux parcs éoliens en mer du Nord 

Avec la construction des trois nouveaux parcs éoliens dans la zone Princesse Elisabeth, la Belgique va quasiment tripler sa capacité en termes d’éolien en mer, pour atteindre 6 GW d’ici 2030 En définissant les critères de l’appel d’offre de ces trois nouveaux parcs, nous entrons dans la dernière ligne droite avant la concrétisation du projet. Les citoyens et l’industrie auront un accès direct à l’électricité bon marché de la mer du Nord et le modèle de financement exclura toute possibilité d’engendrer des surprofits. 

Les trois parcs éoliens seront pleinement opérationnels d’ici 2030. Le parc offshore belge dans son ensemble sera en mesure de fournir de l’électricité de la mer du Nord à tous les ménages belges.   Davantage d’énergie renouvelable, bon marché et chez nous, nous protégera contre la hausse des prix. L’énergie offshore nous offre de l’électricité produite en Belgique, sans déchets et sans CO₂.  Les investisseurs potentiels disposent de 9 mois pour soumettre leur offre après approbation par la Commission européenne. Celui qui obtient le meilleur score sur les différents critères reçoit la concession pour construire un parc éolien. 

 

Investissements garantis et pas de surprofits  

Le mécanisme d’appel d’offres fonctionne via un « 2-side contract for difference », qui agit en tant que mécanisme de stabilisation des prix.  Ce mécanisme offre plusieurs autres avantages. Il permet de sécuriser les investissements et une garantie d’Etat permet des coûts d’investissements plus faibles. Ce mécanisme offre aussi  la garantie que les coûts ne seront pas répercutés sur le client final, alors que la chaine d’approvisionnement est sous pression. Les revenus qui dépassent un prix convenu à l’avance devront être remboursés au gouvernement. 

 

Les citoyens deviennent copropriétaires 

En incluant la participation citoyenne comme critère minimal de sélection, la Belgique confirme sa réputation de pionnière. Les investisseurs potentiels sont encouragés à intégrer dans leur plan la participation des citoyens. Investir n’est jamais sans risque et un plan détaillé sur la façon dont cette participation sera réalisée et appliquée par la communication, la sensibilisation et la participation active devrait être inclus dans l’offre. Par exemple, citoyens et PME pourraient avoir directement accès à cette électricité à un prix fixe, via une coopérative.    

 

Boost pour une industrie plus verte  

L’industrie aura également un accès direct à l’électricité produite par les parcs offshore, pouvant aller jusqu’à la moitié de la production. Grâce à des PPA (power purchase agreements) des contrats à long terme peuvent être conclus avec les producteurs d’électricité. Elles peuvent ainsi se protéger contre la fluctuation des prix, ce qui stimule les investissements dans les énergies renouvelables. En conséquence, nous stimulons l’électrification et l’écologisation et renforçons la compétitivité de l’industrie belge.  

 

Echéancier 

En déterminant ces critères, le gouvernement élimine l’un des derniers obstacles majeurs à la construction des parcs éoliens endéans les délais. Après un processus d’approbation par la Commission européenne, les investisseurs potentiels disposeront de 9 mois pour soumettre une offre. L’administration disposera ensuite d’un trimestre (renouvelable une fois) pour évaluer les projets. Les investisseurs qui remporteront l’appel d’offre devront être pleinement opérationnels dans les 48 mois. Une première phase devrait voir les premières turbines opérationnelles avant la fin de 2028. 

Ook interessant

Consumentenbescherming

Energiecrisis: bijna 4 miljoen gepersonaliseerde voorstellen voor aangepaste voorschotfacturen die leveranciers naar hun klanten sturen.

08 jun 2024

In februari 2023 ondertekenden minister van Energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van ...

Internationaal

België en Duitsland ondertekenen een intentieverklaring voor een hybride interconnectie tussen de windparken op zee

31 mei 2024

De Belgische minister van Energie, Tinne Van der Straeten, en de Duitse staatssecretaris, Philipp...

Internationaal

Groen licht voor de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag: een belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap

30 mei 2024

De Europese ministers van Energie hebben unaniem ingestemd met de terugtrekking van de Europese U...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren