wind op zee

Het Prinses Elisabeth Eiland: van ontwerp tot constructie

Het Prinses Elisabeth Eiland: van ontwerp tot constructie

De Ministerraad heeft het Koninklijk Besluit goedgekeurd dat Elia de domeinconcessie verleent voor de bouw en de exploitatie van het Prinses Elisabeth Eiland. De domeinconcessie wordt toegekend voor een periode van 40 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Daarnaast is het energie-eiland geselecteerd voor een subsidie van 3,7 miljoen euro van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-programma. De subsidie wordt specifiek ingezet om een omgeving te bevorderen waarin vogels zich kunnen nestelen en vestigen.

Dit is opnieuw een stap in de richting van de (nabije) constructie van het Prinses Elisabeth Eiland. Zodra de domeinconcessie is toegekend, kan de voorbereiding van de bouw van het energie-eiland beginnen. Deze domeinconcessie wordt verleend voor een periode van 40 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Het energie-eiland wordt voor minstens een eeuw geïnstalleerd.

Het Prinses Elisabeth Eiland, een wereldprimeur, is een artificieel eiland dat zich op 45 km van de Belgische kust bevindt. Het Prinses Elisabeth Eiland is een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Noordzee. Het verbindt de windmolenparken op zee met het vasteland en legt nieuwe verbindingen met het buitenland, zoals met Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

De huidige planning voorziet de plaatsing van de caissons in 2024 en 2025, met de plaatsing van 8 tot 12 caissons in 2024. De elektrische infrastructuur wordt geplaatst na de werken aan het eiland zelf. In 2026 is de bouw van het eiland voltooid.  

"België toont dat hernieuwbare energie en biodiversiteit hand in hand gaan. We bouwen het eerste energie-eiland ter wereld en houden daarbij rekening met het zeeleven."

Geïnspireerd door de natuur: een subsidie van 3,7 miljoen van het EU-programma LIFE

Met het project Nature Inclusive Design van het energie-eiland stonden duurzaamheid en respect voor het zeeleven centraal tijdens het hele ontwerpproces van het energie-eiland. “We gaan van gestapelde betonblokken naar een structuur die het zeeleven verwelkomt, zowel boven als onder water”, verklaart Tinne Van der Straeten, minister van Energie.

In november heeft de federale overheid 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de medefinanciering van het natuurinclusief ontwerp, specifiek voor grindbedden en steentapijten.

Voor natuurinclusieve ingrepen boven water werd een subsidieaanvraag ingediend bij LIFE, het financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie.

Deze week heeft de Europese Commissie aangekondigd dat het energie-eiland is geselecteerd in het kader van deze oproep: een subsidie van 3,7 miljoen euro zal specifiek worden toegewezen aan het project NID4BIRDLIFE, dat zich richt op vogels. Dankzij deze subsidie zal de basisstructuur van het eiland worden uitgerust om een klif na te bootsen en vogels nestgelegenheid te bieden in de supratidale zone (boven het getij). De focus ligt op de drieteenmeeuw (Larus tridactylus) die op de Rode Lijst voor vogels staat.

Het project zal worden uitgevoerd door het volgende consortium van partners: KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen); INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek); Renewables Grid Initiatives en Elia.

Tinne Van der Straeten, minister van Energie : “België toont dat hernieuwbare energie en biodiversiteit hand in hand gaan. We bouwen het eerste energie-eiland ter wereld en houden daarbij rekening met het zeeleven. De federale regering maakt middelen vrij om van het Prinses Elisabeth Eiland een natuurinclusief eiland te maken. We geven de biodiversiteit in de Belgische Noordzee een boost. Dat kan dankzij enkele slimme aanpassingen aan het ontwerp die tot stand zijn gekomen in samenwerking met natuurverenigingen. Zeevogels, talloze vissen, oesters, mosselen, algen en zeeanemonen: het eiland zal boven en onder water krioelen van het leven. België zet zo de toon voor vele toekomstige projecten in de Noordzee, het centrum van de Europese ambities voor wind op zee.”


Ile énergétique Princesse Elisabeth : de la conception à la construction    

Ce vendredi 1er mars, le Conseil des ministres a approuvé l’AR qui octroie à Elia la concession domaniale pour la construction et l’exploitation de l’île énergétique Princesse Elisabeth. La concession domaniale est accordée au gestionnaire de réseau Elia pour une période de 40 ans, renouvelable.

Par ailleurs, l’île énergétique a été sélectionnée pour recevoir un subside de 3,7 millions d’euros de la Commission européenne dans le cadre du programme LIFE. Ce subside sera spécifiquement dédié à créer un environnement propice à la nidification et à l’installation des oiseaux.

Il s’agit d’une nouvelle étape vers la construction (imminente) de l’ile énergétique Princesse Elisabeth. Une fois la concession domaniale accordée, la préparation du chantier de construction en mer peut débuter. Cette concession domaniale est accordée pour une période de 40 ans, renouvelable. L’île énergétique est installée pour au moins un siècle.

L’île Princesse Elisabeth, une première mondiale, est une ile artificielle qui sera située à 45 km des côtes belges. L’île énergétique est une extension du réseau électrique en mer du Nord. Elle reliera les parcs éoliens offshore à la terre ferme et établira de nouvelles connexions avec les parcs offshore des pays voisins de la mer du Nord, comme le Danemark et le Royaume-Uni.

Le calendrier actuel prévoit la mise en place des caissons en 2024 et 2025, avec la pose de 8 à 12 caissons en 2024. L'infrastructure électrique sera installée après les travaux sur l'île elle-même. La construction de l'île sera terminée en 2026.

 Inspiré par la nature : une subvention de 3,7 millions d'euros via le programme européen LIFE.

Avec le projet Nature inclusive design de l’île énergétique, la durabilité et le respect de la vie marine ont occupés une place centrale tout au long de la conception de l’île énergétique. "Nous passons de blocs de béton empilés à une structure qui accueille la vie marine, à la fois au-dessus et en dessous de l'eau", déclare Tinne Van der Straeten, ministre de l'Énergie.

En novembre dernier, le gouvernement fédéral a annoncé un subside de 10 millions d’euros pour le co-financement des mesures sous-marines, spécifiquement pour les lits de gravier et tapis de pierre.

Pour les mesures non immergées, une demande de subsides avait été introduire auprès de LIFE, l’instrument de financement de l’UE pour l’environnement et l’action climatique.   

Cette semaine, la Commission a annoncé avoir sélectionné l’île énergétique dans le cadre de cet appel : un subside de 3,7 millions sera donc spécifiquement alloué pour le projet  NID4BIRDLIFE, qui met l’accent sur les oiseaux. Grâce à ce subside, la structure de base de l'île (constituée de caissons en béton) sera équipée pour imiter une falaise et offrir aux oiseaux des opportunités de nidification dans la zone supratidale (à hauteur des vagues). L'accent est mis sur la mouette tridactyle (Larus tridactylus), qui figure sur la liste rouge des oiseaux menacés.

Le projet sera réalisé par le consortium KBIN (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique) ; INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) ; Renewables Grid Initiatives et Elia.

Tinne Van der Straeten, ministre de l’Energie : "La Belgique démontre qu’énergies renouvelables et biodiversité vont de pair. Nous construisons la première île énergétique au monde en tenant compte de la vie marine. Le gouvernement fédéral se donne les moyens pour faire de l’île Princesse-Élisabeth une île énergétique respectueuse de la nature et pour, plus globalement, renforcer la biodiversité en mer du Nord belge. Cela est possible grâce à quelques ajustements intelligents de la conception de l’île, réalisés avec la collaboration des associations de protection de la nature. Des oiseaux marins, d’innombrables poissons, des huîtres, des moules, des algues et des anémones de mer : la vie grouillera au-dessus et au-dessous de l’île énergétique. La Belgique donne ainsi le ton à de nombreux projets futurs en mer du Nord, au cœur des ambitions européennes en matière d'éolien en mer.”  

 

Ook interessant

Nucleair

De Belgische Staat en federale instellingen in de nucleaire sector SCK CEN en IRE ondertekenen een beheerovereenkomst

18 apr 2024

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Energie, Tinne Van der Straeten, het Na...

Internationaal

Press release regarding the Informal Energy Council of 15th and 16th April

17 apr 2024

European Energy Ministers met in Brussels on Monday 15 and Tuesday 16 April for an informal minis...

Internationaal

Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: een "zonnekaart" voor Europese fotovoltaïsche energie

15 apr 2024

Onder het voorzitterschap van België hebben 23 lidstaten, de Europese Commissie en de zonne-energ...

Cookies op tinnevanderstraeten.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren